MTAD


 

 

Selma Fındıklı’nın Hikâyelerinde Kadının Sesi
DEMİRYÜREK, Meral   
MTAD 2015,12(2):107-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.18
E-yayın Tarihi: 31 Ocak 2016
Makale (PDF 433 KB)

 

Woman’s Voice in the Stories by Selma Fındıklı
DEMİRYÜREK, Meral
JMTS 2015,12(2):107-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.18
Published online: 31 January 2016
Article (PDF 433 KB)

 

ÖZET
Selma Fındıklı, Ankara Radyosu’nda dramaturg olarak çalışan günümüz kadın yazarlarından biridir. Yazmaya radyo oyunları ile başlayan Fındıklı, daha sonra roman ve hikâye türlerinde de eserler verdi.  Bugüne değin yedi romanı, dört hikâye kitabı yayımlandı. Bu çalışmanın konusunu, yazarın 1995 yılından itibaren yazmış olduğu hikâyeleri oluşturmaktadır. Bu eserler: Loş Sokağın Kadınları (1996, Haldun Taner Öykü Ödülü), Ankara İstasyonu (1998, İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü), İmbatta Karanfil Kokusu (2007, Sait Faik Hikâye Armağanı) ve Tütün İskelesi’nde Bir Köhne Vapur’dur(2012). Selma Fındıklı’nın dört hikâye kitabından üçünün ödül almış olması özellikle dikkat çekicidir. Bu çalışmanın amacı, Selma Fındıklı’nın hikâyelerinde üslûbu belirleyen anlatıcı tipinin özelliğini, kadının ele alınış biçimi ile kadının toplumsal kurallar karşısındaki tutumunu belirleyip Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadının aile ve geleneksel yapı içindeki konumunu tespit ederek, yazarın çağdaş Türk hikâyeciliğindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çağdaş Türk hikâyesi, kadın, birinci kişili anlatıcı, tarihî hikâye.

 


 

ABSTRACT
Selma Fındıklı works as a dramatist and writes novels and stories. Her seven novels and four story books have been published up to present. The names of her story books are Loş Sokağın Kadınları (1996), Ankara İstasyonu (1998), İmbatta Karanfil Kokusu (2007) and Tütün İskelesi’nde Bir Köhne Vapur (2012). The author won some rewards thanks to three story books and this is very big achievement for a writer. This study focuses on her stories which have been published from 1995 until now. In other words, the aim of this study is to evaluate the characteristics of the narrator type, point of view concerning woman and the woman behaviours against to social rules from the Ottoman period to Republic era. In addition to this, the importance of the Turkish woman determine in the contemporary Turkish storytellers.

KEY WORDS
Contemporary Turkish story, woman, the first person narrator, historical story.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AYTAÇ, G. (2009) “Edebiyatta Göç” XVI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik), Ankara 2009, s.23-28.
DEMİRYÜREK, M. (2010) “Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi” MTAD (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi), c. 7, S. 4 (Aralık 2010), s. 124-146.
DOĞAN, A. (2002) “Türk Romanında Balkan Türkleri” Köprü (Makedonya), Yıl: 2, S. 6, s. 24-30.
FINDIKLI, S. (2004) Loş Sokağın Kadınları- Ankara İstasyonu, İstanbul: Remzi Kitabevi.
FINDIKLI, S. (2007) İmbatta Karanfil Kokusu, İstanbul: Remzi Kitabevi.
FINDIKLI, S. (2012) Tütün İskelesi’nde Bir Köhne Vapur, İstanbul: Remzi Kitabevi.
HAMİDİ, E. Ş. (2013) “Selma Fındıklı’yla Söyleşi: Her Şehir Kendi Öyküsünü Yazdırdı” http://www.remzi.com.tr/kitapGazetesi.asp?id=3&ay=9&yil=2012&bolum=3(ET: 28.2.2013).
İLERİ, S. (1975) “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri” Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 286, s. 2-29.
KARATAŞ, E. (2009) “Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri” Turkish Studies, Volume 4/8 Fall, s. 1652-1673.
ZİLELİ I. (2003) “Tarih, Öykülerim için Tiyatrodaki Dekor Gibi”
http://www.irmakzileli.com.tr/2003/08/02/selma-findikli-ile-soylesi/ (ET: 28.2.2013).

Ek/Supplemental Materials: Selma Fındıklı’nın 2010-2013 yılları arasında tarafımıza göndermiş olduğu elektronik posta yazıları / The e-mails have been sent by Selma Fındıklı between 2010 and 2013.Yazışma / Correspondence:

Meral Demiryürek, Doç.Dr., Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Adres: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ulukavak Mah. İkbalkent Yanı ÇORUM

E-posta: meraldemiryurek@hitit.edu.trAlındığı Tarih/Received Ekim/October 07 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta