Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 12/2 (Haziran 2015)
MTAD


 

 

Nehcü’l-Feradis’teki Ayet Tercümeleri ve Bunların Harezm Türkçesi Kur’an Tercümeleriyle Karşılaştırılması Üzerine
NALBANT, Mehmet Vefa - Ezgi DEMİREL   
MTAD 2015,12(2):131-173; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.19
E-yayın Tarihi: 31 Ocak 2016

Makale (PDF 5,1 MB)

 

On the Translations of Qur'an Verses in Nahju'l Faradis and Comparing them with the Khwarazm Turkish Qur'an Translations
NALBANT, Mehmet Vefa - Ezgi DEMİREL
JMTS 2015,12(2):131-173; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.19
Published online: 31 January 2016
Article (PDF 5,1 MB)

 

ÖZET
Nehcü’l-Feradis Harezm Türkçesinin dikkat çeken eserlerinden biridir. Nehcü’l-Feradis’te konu gereği Kur’an’da geçen bazı surelerin tamamı bazılarının ise birkaç ayeti tercüme edilmiştir. Bu bildiride NF’deki ayetler Harezm Türkçesi satır arası Kur’an Tercümesi ve Karışık Dilli Kur’an tefsiriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Nehcü’l-Feradis’teki ayet ve sure tercümelerinin Harezm Türkçesi Kur’an tercümesine daha yakın olduğu görülmüştür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Nehcü’l-Feradis, Harezm Türkçesi, Kur’an Tercümesi.

 


 

ABSTRACT
Nahju’l-Faradis is one of the most important works of Khwarazm Turkish. In Nahju’l-Faradis, sometimes the entire surah in the Qur'an translated and sometimes some verses are translated. Verses in the Nahju’l-Faradis in this paper were compared with An Interlinear Translation of the Qur’an Into Khwarazm Translation from A Mixed Language Translation of Qur’an. As a result it was found that translation of Nahju'l-Faradis closer to the Khwarazm Turkish Qur'an translated.

KEY WORDS
Nahju’l-Faradis, Khwarazm Turkish, Translation of Qur’an.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ECKMANN J. (2004). Nehcü’l-Ferādįs Uştmaḫlarnıŋ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu) I Metin II Tıpkıbasım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 518, Ankara.
ECKMANN J. (2011). Harezm, Kıpçak, Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, TDK Yayınları, Ankara.
HILLHOUSE UYANSOY, A. (2006). Karışık Dilli Kur’an Çevirisi (1A-37A), İstanbul Ü, SBE Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
KÖK, A. (2004). Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2), Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin, Ankara Ü, SBE Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
NALBANT, M. V. (2014). Karışık Dilli Kur’an Tefsiri (Çağatay, Oğuz ve Kıpçak Lehçeleriyle), TKAE yayınları, İstanbul.
SAĞOL, G. (1993). An Inter-Linear Translation Of The Qur’an Into Khwarazm Turkish, Part: I, Harvard University.
UYGUN, A. (2007). Karışık Dilli Bir Kur’an Çevirisi Yazmanın 144b-183a Yaprakları Üzerinde Dil İncelemesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
ÜNLÜ, S. (2004). Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r/7), Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin, Hacettepe Ü, SBE Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
YILMAZ, R. (2007). Karışık Dilli Kur’an Tercümesi (Yaprak No: 183b-222a), İstanbul Ü, SBE Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 Yazışma / Correspondence:

Mehmet Vefa Nalbant, Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili A.B.D. öğretim üyesi

Adres: Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kınıklı/Denizli

E-posta:  vnalbant@gmail.com

Ezgi Demirel, Öğretmen, Millȋ Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora öğrencisi.

Adres: Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kınıklı/Denizli

E-posta:  ezgiamasyali@gmail.comAlındığı Tarih/Received Ekim/October 19 2015

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta