MTAD


 

 

Rus Çarlık İdaresinde Gürcistan, Gürcü Aydınları ve Milliyetçiliği
ÜSTÜN, Kutay
MTAD 2015,13(2):30-55; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.14
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Makale (PDF 969 KB)

 

Georgia under the Russian Tsarist Administration, Georgian Intellectuals and Nationalism
ÜSTÜN, Kutay
JMTS 2016,13(2):30-55; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.14
Published online: 25 September 2016
Article (PDF 969 KB)

 

ÖZET
1801-1917 arası Rusların Gürcistan’ı ilhak süreciyle başlayıp, Gürcistan’ın feodal bir devlet yapısından ulus-devlet yapısına geçtiği bir dönemdir. Rusların bölgeyi kolonileştirmek amacıyla yürüttüğü politikalar sonucu bölgede siyasî, sosyal ve ekonomik değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler Gürcistan’ın millî kimliğini tehdit etmesiyle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Gürcistan’da modern anlamda milliyetçiliğin doğuşunu tetiklemiştir. Yansımasını öncelikle Rus üniversitelerinde eğitim almış aydınlar üzerinde göstermiştir. Bu çalışmada Rusya’nın 19. yüzyılda Gürcistan’da uyguladığı politikalar ve bu politikalara karşı Gürcü aydınlarının millî değerlerini ve varlıklarını korumak için verdikleri mücadele üzerinde durulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Milliyetçilik, Gürcü Milliyetçiliği, Rusya Çarlık İdaresi, Kafkasya.

 


 

ABSTRACT

The period from 1801 to 1917 was a period began with the Russian annexation of Georgia and going on in which Georgia shifted from a feudal state to nation-state. As a result of the policies introduced by Russia to colonize Georgia political, social and economic changes had occurred in the region. Due to the fact that these changes threatened Georgian national identity, in the second half of the 19th century modern nationalism emerged in Georgia. Its reflections seen firstly on Georgian intellectuals educated in Russian universities. In this article Russian policies followed in the 19th century and Georgian national intellectual reactions to these policies to protect their national values and entity will be analyzed.


KEY WORDS
Nationalism, Georgian Nationalism, Tsarist Administration, 19th century Caucasia.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ANDERSON B. (1995) Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Yayılması ve Kökenleri, Metis Yayınları.
BENDİANİŞVİLİ A. (1965) Agraruli urtiertobani Sakartveloşi 1890-1917 tslebşi, Tbilisi.
CAGODNİŞVİLİ T. (1979) Rapiel Eristavi da halhuri şemok-medeba, Tbilisi.
CİBLADZE S.(1895) “Kvali da mesame dasis mtserlebi”, Kvali, sayı. 8, 9, 10, 12, 13, 14.
ÇAVÇAVADZE İ. (1955) “Gazeti kavkazi da kartveli halhi”, Thzulebata sruli krebuli, T.8, Tbilisi.
ÇAVÇAVADZE İ. (1957) Thzulebani , Tbilisi.
ÇAVÇAVADZE İ. (1977) Thzulebani or tomad, T.2, Tbilisi.
ÇAVÇAVADZE İ. (1987) “Osmalos Sakartvelo”, Rçeuli natsarmoebebi, C.4, Tbilisi, Sabçota Sakartvelo.
ÇHETİCA Ş. (1954) Dokumenty po istorii Gruzii (1867-1917), Cilt.1, Tbilisi.
Droeba, 1866, Sayı 22.
Droeba, 1872, Sayı 7.
Droeba, 1872, Sayı 22.
Droeba, 1878, Sayı 24.
Droeba, 1877, Sayı 39.
GALOİAN G.A. (1961) “AkakiTsereteli: publitsisturi tserilebi 1901-1915”, thulebata sruli krebuli thutmet tomad. Tomi XIV. Tbilisi.
GAPRİNDAŞVİLİ M. (1966), Kartuli ganmanatlebloba, Tbilisi.
GODERİDZE L. (2005) Kulturul-saganamantleblo modzraoba sakartveloşi me-19 saukunis meore nahevarsa da me-20 saukunis dasatskisşi (kartuli tvitmokmedi sazogadoebebi), Tbilisi, Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları.
HROCH M. (1995) National Self-determination from a Historical Perspective, EU Press.
İOSELİANİ A. (1972) Sakartvelos istoriis problemebi da tergdaleulebi, Tbilisi.
İTONİŞVİLİ V. (1963) İlia Çavçavadze da Sakartvelos etnograpia, Tbilisi.
İveria, 1883, Sayı 4.
JONES S. (1987) “Russian Emperial Administration and the Georgian Nobilty, The Georgian Conspiracy of 1832”, The Slovanic and East European Review, sayı 65.
JONES S. (2005) Socialism in Georgian Colors, Harvard University Press.
KAZBEGİ A. (1955) “Elguca”, kartuli literatura: krestomatia XIXts, Tbilisi, 1955.
Kdle, 1913, Sayı 66.
KİKVİDZE A. (1959) Sakartvelos istoria XIX-XX ss, Tbilisi.
KİKVİDZE A. (1969) Gazeti kvali, Tbilisi.
MESHİ S. (1903) Natserebi Sergi Meshisa, T. 1, Tpilisi.
MİKABERİDZE A. (2015) Historical Dictionary of Georgia, Rowman&Littlefied.
NAMORADZE N. (1979) “Evropis halkhebis erovnul-ganmatavisuplebeli modzraoba da kartuli sazogadoebrivi azri gazet Droebis mihedvit”, Matsne, Sayı. 4.
PAPAVA N. (1963) Sahalho ganatleba Sakartveloşi me-19 saukunkis meore nahevarşi (1864-1900 tsts.), Tbilisi.
PİRANİŞVİLİ P. (1979) “Risorgimento da XIX saukunis II nakhevris Kartuli sazogadoebrivi azri”, Tbilisis universitetis şoromebi İstoria, helovnebatmtsodneoba, etnograpia, Tbilisi.
PURTSELADZE G. (1975), “Tergdaleulta msoplmhedvelobis sakithisatvis”, Matsne, Sayı. 1
RATİANİ P.(1964) “Natsionalno-osvoboditelnoe dvizhenie i peredovaya kultura Gruzii”, Matsne, Sayı. 6.
RAYFIELD D. (2000) The Literature of Georgia: A History, Routledge.
SMITH A.D. (2009) Etho-Symbolism and Nationalism, Routledge.
SUNY R.G. (1994) The Making of Georgian Nation, Indiana University Press.
TSERETELİ A. (1960) Thzulebata sruli krebuli, T.XI, Tbilisi.
TSERETELİ A. (1977) Akaki Tsereteli; rçeuli, tsigni 2, Tbilisi.
Tsignebis katalogi (1904) Tpilisi.
VERNADSKU G. (2009) Rusya Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul.
WARDROP O. (1888) The Kingdom of Georgia, London.
ZANDUKELİ M. (1976) Thzulebani, T.2, Tbilisi.Yazışma / Correspondence:

Kutay Üstün, Yrd.Doç.Dr., Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Müdürü.

Adres/Adress: Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000 TÜRKİYE
E-posta/E-mail: kutayustun@ardahan.edu.trAlındığı Tarih/Received Mayıs / May 5 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta