MTAD


 

 

A Translation Quality Assessment of Fizuli's Poetry-Azeri Turkish into English According to House's Model (1997)
FAGHIH, Esmail, Hossein MOHAMMADINEZHAD 
MTAD 2016,13(2):153-165; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.20
E-yayın Tarihi:
25 Eylül 2016
Makale (PDF 662 KB)

 

A Translation Quality Assessment of Fizuli's Poetry-Azeri Turkish into English According to House's Model (1997)
FAGHIH, Esmail, Hossein MOHAMMADINEZHAD 
JMTS 2016,13(2):153-165; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.2.20
Published online: 25 September 2016
Article (PDF 662 KB)

 

ÖZET
Çeviri kalitesi değerlendirmesi çeviri çalışmalarının hızla büyüyen bir alt bilim dalıdır. Çevirmen eğitiminin kalitesini geliştirmek için, kaynak metinden hedef metin'e çevrilen metinlerdeki karşılıklı ilişkilere odaklanmaktadır. Kalite değerlendirme bağlamında bu çalışma, House`ın çeviri kalitesi değerlendirme modelini (1997) kullanarak Azerbaycan Türkçesindeki Leyli ve Mecnun halk şiiri eserinin iki farklı İngilizce çevirisini karşılaştırarak incelemektedir. Çalışmada hatalar tanımlanmış, sınıflandırılmış ve meydana gelme sıklığı hesaplanmıştır. Çalışma sonucu söz konusu iki çevri, House`ın "şiir gibi edebî metinler açık (overt) çevrilmeli ve her tür sapma hata olarak değerlendirilebilir" çıkarımı ile uyum sağlamamaktadır. Bu yüzden, her iki çevirmen Fuzuli'nin şiir eserini açık çevirmekte başarılı olmamıştır. Başka bir deyimle, bu çeviriler açık çeviri değil örtük çeviri olarak değerlendirilmelidir. Örnekler ve kanıtlarla birlikte, söz konusu çeviri kalitesi değerlendirme modelinin şiir çevirisi alanında yararlı olduğu belirtilmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çeviri kalitesi değerlendirmesi, House'ın modeli (1997).

 


 

ABSTRACT

Translation Quality Assessment (TQA) is a fast growing sub-field of Translation Studies. It focuses on the inter-relationships between the texts translated from ST into TT, in order to enhance the quality of training translators. This study utilizes House's (1997) Translation Quality Assessment model for comparing two English Translations of Azerbiajani-Turkish poem "The Ballad of Leyli and Mәcnun" by the two translators in order to determine the quality of these translations.  The errors were identified, classified and the frequencies of their occurrences were computed. Results indicated that these particular translated poems did not comply with the implication of House's model in that a literary work like a poem has to be translated overtly and any deviation of it will be considered as an error. Therefore, the two translators have not succeeded in translating Fizuli's poetry overtly. In other words, these translations should be considered as a covert kind of translation rather than an overt ones. It was also shown by evidence and examples that this model of TQA is applicable and useful in the field of translation of poetry.

KEY WORDS
Translation Quality Assessment, House's (1997) model.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ARӘȘ M. (ed.) (2005) Divan-i Eșar-i Türk-i Mevlana Hakim Muhammed Fizuli. Bakü:Șarq-Ğarb Neșriati.
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. (Ed.) (1980) Leyli and Mecnun Excerpted Poems 4, 367-437. Turkish culture. Org/Literature/ Fizuli- work.
ESFAHLANI A. (ed.) (2010) Mesnevi Leyli ve Mecnun-i Mevlana Hakim Muhammed Fizuli. Tebriz: Axter Neșriati
HALLIDAY M. A.K. (1973)  Explorations in the Functions of Language. London: Arnold.
HALLIDAY M. A.K., Hasan R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
HALLIDAY M. A.K. (1985)  Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
HALLIDAY  M. A.K. (1989)  Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press.
HOUSE J. (1977)  A Model for Translation Quality Assessment. Tübingen: Narr.
HOUSE J. (2001) Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation. meta: Translators' Journal. 46, pp. 243-257. http://erudit.org/ 
HOUSE J. (2005) Text and Context in Translation. University of Hamburg, Linguistic and Aplied Linguistics.
IBRAHIMOV M. (1969) Azerbiajanian Poetry. Moscow: Progress Publishers.   
MOHӘMMӘZADE SӘDIQ H. (ed.) (2005) Divan-i Eșar-i Türk-i Mevlana Hakim Muhammed Fizüli. Tebriz: Axter Neșriati
RICHARDS  J. C., SCHMIDT R. (3rd ed.) (2002)  Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Essex: Pearson Education Limited.Yazışma / Correspondence:

Esmail Faghih, Prof. Dr., Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İslamî Azad Üniversitesi, Güney Tahran Kolu, Tahran
Adres/Adress: Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Department of English Language, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
E-posta/E-mail: e_faghih@azad.ac.ir

Hossein Mohammadinezhad, M.A., Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İslamî Azad Üniversitesi, Güney Tahran Kolu, Tahran
Adres/Adress: Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Department of English Language, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
E-posta/E-mail: mohammadi_h5050@yahoo.comAlındığı Tarih/Received Ağustos /August 10 2015


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta