MTAD


 

 

Kırgız Türkçesinde da Parçacığının Kiplik İşlevleri
KILIÇ, Filiz
MTAD 2016,13(3):286-303; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.45
E-yayın Tarihi:
10 Ocak 2017
Makale (PDF 395 KB)

 

The Modality Functions of da Particle in Kyrgyz Turkish
KILIÇ, Filiz
JMTS 2016,13(3):286-303; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.45
Published online: 10 January 2017
Article (PDF 395 KB)

 

ÖZET
Bu makalede Kırgız Türkçesi da parçacığının kiplik işlevleri incelenmeye çalışıldı. Bir kiplik parçacığı olarak sonuna eklendiği cümlelerde Kırgız Türkçesi da parçacığı, tahmin-varsayım, şüphe-soru, kesinlik, sebep, tespit-teşhis ve kuvvetlendirmeyi işaretlemektedir. Bu cümlelerde da parçacığının çoğu zaman kiplik anlamı dönüştüren epistemik bir unsur olarak işlediğini görüyoruz. Da parçacığının kiplik kullanımları, ifadeye ayrıca pek çok ve çeşitli anlam ve duygu değeri katmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kırgız Türkçesi, kiplik, bilgi kipliği, parçacık, da parçacığı, kiplik parçacıkları.

 


 

ABSTRACT

In this article, the modal functions of the particle da in Kyrgyz Turkish was examined. The Kyrgyz Turkish particle da marks presumptive and dubitative modality, certainty, reason, diagnostic and intensifying as a modal particle in the sentence final position. The particle da works in these phrases mainly as an epistemic modifier. Modal usages of the particle da in Kyrgyz Turkish give various semantic and emotional values to the sentence.

KEY WORDS
Kyrgyz Turkish, modality, epistemic modality, particle, the particle da, modal particles.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ADAMOVIĆ M. (2006) Da/De İlgecinin Kaynağı. (çev. Aziz MERHAN). Türk Dili.Dil ve Edebiyat Dergisi. Cilt 91. Sayı: 650. Şubat 2006. 175-181.
ERGİN M. (1997) Türk Dil Bilgisi. İstanbul.
Grammatika kirgizskogo literaturnogo yazıka, Fonetika i morfologiya (1987) Frunze: İlim.
GÜZEL S. (2016) Çuvaşçada ta/te Edatı ve Kullanım Alanları. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 13. Sayı: 2. Haziran 2016. 134-152.
HACIEMİNOĞLU N. (1992) Türk Dilinde Edatlar. İstanbul.
HELBIG G. (1990) Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.
HELBIG G. (1986) Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Leipzig.
KILIÇ F. (2004) Kırgız Türkçesinde Bilgi Kipliği: Delile Dayananların Diğer Bilgi Kiplikleriyle İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
KILIÇ F. (2005) Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. Sayı: 1. Mart 2005. 68-113.
KILIÇ F. (2010) Kırgız Türkçesinde Henüz Gerçekleşmemiş Olay Anlatan -A elek Üzerine. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 7. Sayı: 3. Eylül 2010. 116-143.
Kırgız Adabiy Tilinin Grammatikası, Fonetika cana morfologiya (1980) Frunze: İlim.
KONONOV A.N. (1956) Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka. Moskva-Leningrad.
RÄSÄNEN M. (1957) Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Studia Orientalia. Helsinki.
ŞÇERBAK A.M. (1987) Oçerki po sravnitel’noy morfologii tyurkskih yazıkov (Nareçiye, slujebnıye çasti reçi, izobrazitel’nıye slova).  Leningrad:  Nauka.
TENİŞEV E.R. (red.) (1988) Sravnitel’no-istoriçeskaya grammatika tyurkskih yazıkov (Morfologiya). Moskva: Nauka.
YUDAHİN K.K. (1965) Kirgizsko-russkiy slovar. Moskva.Yazışma / Correspondence:

Filiz Kılıç,Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, PK 169, Atatürk Bulvarı 45, TR-06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye.
E-posta/E-mail: kilicf@ankara.edu.trAlındığı Tarih/Received Temmuz /July 10 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta