Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 13/4 (Aralık 2016)
MTAD


 

 

Kutadgu Bilig’de Karşıtlıklara Bakış: İlişkisel Karşıtlıklar
SAĞLIK ŞAHİN, Selcan     
MTAD 2016,13(4):206-219; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.58
E-yayın Tarihi: 22 Mayıs
2017
Makale (PDF 2,3 MB)

 

Relational Opposites in Kutadgu Bilig
SAĞLIK ŞAHİN, Selcan     
JMTS 2016,13(4):206-219; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.4.58
Published online: 22 May 2017
Article (PDF 2,3 MB)

 

ÖZET
Bu çalışmada karşıtlıkların bir türü olan ilişkisel karşıtlıkların Kutadgu Bilig’deki örnekleri üzerinde durulmuştur. İlişkisel karşıtlıklar, daha çok toplum içindeki sosyal rollere, statülere ve akrabalık ilişkilerine vurgu yaparlar. Kutadgu Bilig siyaset bilimle yakından alâkalı eğitici bir eser olduğundan, burada sadece yukarı:aşağı boyutundaki ilişkisel karşıtlardan dönemin toplumundaki sosyal statüyü gösteren yukarı tabaka /yöneten /hükmeden ile aşağı tabaka /avam/yönetilen/hükmedilen arasındaki anlam ilişkisini gösteren örnekler üzerinde durulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kutadgu Bilig, karşıtlıklar, ilişkisel karşıtlıklar, yöneten: yönetilen.

 


 

ABSTRACT

In this study, relational opposites which are a sub-class of opposites are studied with examples taken from Kutadgu Bilig. Relational opposites mostly underline social roles, status, and family relations in a societal context. Since Kutadgu Bilig is an educational text that has importance in the field of political sciences, especially when the relational opposites at the top and the bottom as two dimensions are considered. With respect to the conceptual relationships between the upper layer/ruling class and the lower layer/lower class/ruled class in the era, this study will discuss these issues by considering the text as a resource of information on social hierarchy. 

KEY WORDS
Kutadgu Bilig, opposites, relational opposites, ruler: ruled class.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Arat R. R. (Çeviren) (2006) Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Cruse D. A. (1986), LexicalSemantics. Cambridge University Press.
Cruse (2000) Meaning in Language. Oxford Press.
Lakoff G.- Mark JOHNSON (2005) Metaforlar. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Lyons J. (1977) Semantics. Volume I-II, Cambridge UniversityPress.
Lyons (1983) Kuramsal Dilbilime Giriş. (Çev.: Ahmet KOCAMAN), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
MUEHLEISEN, Lynn Victoria, (1997), Antonymy and Semantic Range in English, Doktora Tezi, Northwestern University, Illinois http://www.f.waseda.jp/vicky/dissertation/, Son Erişim Tarihi: 6.02.2017; 15:21.
Ogden C. K. (1994) FromSignificstoOrthology. Editedby W. Terrence Gordon, RoutledgePress. 
Palmer F. R. (2001) Semantik:Yeni Bir Anlam bilim Projesi. (Çev.: Ramazan ERTÜRK), Kitâbiyat Yay., Ankara.
Sağlık G. S. (2007) Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar AŞAĞI:YUKARI Sözcükleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
The Encyclopedia of Language andLinguistics, (1994). Editor in Chief: R. E. ASHER, Volume V (= ELL). 
Yaylagül Üstünel Ö. (2015) “Kutadgu Bilig’deki Bazı Metaforlar Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 12, Sayı 4, s. 39-53.

E-KAYNAKLAR / E-SOURCES
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58621fe3c29446.86071464, Erişim Tarihi: 6.12.2016; 13:27.Yazışma / Correspondence:

G. Selcan Sağlık Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/Türkiye.
E-posta: saglik@ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Aralık /December 15 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta