MTAD


 

 

James Clarence Mangan’ın Seçilmiş Şiirlerinde Orta Doğu Coğrafyasına Ait İmgeler
ARIKAN, Arda ve Nurten BİRLİK
MTAD 2017,14(3):7-23; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.3.24
E-yayın Tarihi: 15 Ocak 2018
Makale (PDF 614 KB)

 

Middle Eastern Images in James Clarence Mangan’s Selected Poems
ARIKAN, Arda ve Nurten BİRLİK
JMTS 2017,14(3):7-23; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.3.24
Published online: 15 January 2018
Article (PDF 614 KB)

 

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’de basılan incelemelerde, kendisinin ve şiirlerinin genellikle duygusal ve sübjektif bir zeminde algılandığı gerçeğinden yola çıkarak, İrlanda’nın ulusal şairi James Clarence Mangan’ın seçilmiş şiirlerinde yer alan Orta Doğu ile ilgili unsurlar, bir sınıflaması yapılarak, yakın bir okumayla ve metin destekli bir şekilde irdelenecektir. Böylece onun Orta Doğu’yu şiir evreninde nasıl temsil ettiği objektif bir zeminde sunulacaktır. Önce, şairin ülkemizde fazlaca bilinmemesi nedeniyle, Mangan hakkında bir önbilgi, çalışmamızın çerçevesinin izin verdiği ölçüde, sunulacaktır. Şairin seçilmiş şiirlerinde yer alan ve Orta Doğu coğrafyasına ait olan kişi adları, payeler/unvanlar, araçlar ve nesneler, ilahi ve dini imgeler, sosyal gruplar (kültürler) ve yer/mekân başlıkları sınıflanarak örnekleriyle çözümlenecektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
James Clarence Mangan, Mangan, İrlanda edebiyatı, Orta Doğu.


ABSTRACT

Starting with the awareness that Mangan is usually received on an emotional and subjective ground in Turkish context, this study aims to provide a close reading of the Middle Eastern elements in James Clarence Mangan’s selected poems. Thus, the question of how he represented the Middle East will be explored on a neutral ground. Taking into consideration the fact that Mangan is not widely known in Turkey, the article aims to introduce him briefly as much as the argumentative frame allows. The Middle Eastern elements in his selected poems are categorized under the subheadings of names, titles, mediums and objects, divine and religious images, social groups (cultures) and place/location.

KEY WORDS
James Clarence Mangan, Mangan, Irish literature, the Middle East.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

CHUTO J. (1996) The collected works of James Clarence Mangan: Poems (3 cilt), Portland, OR: Irish Academic Pres.
FEGAN M. (2013) Every Irishman is an Arab: James Clarence Mangan's Eastern ‘Translations’, Translation and Literature, 22(2), 195-214.
GUINEY L. I. (1897) James Clarence Mangan: A Study, Boston: Lamson, Wolffe, and Company.
HİRD P. (29 Temmuz 1969) Why not a statue to Mangan in Turkey in Turkey?, Irish Independent.
KARACA N. T. (2010) İrlandalı James Clarence Mangan (1 Mayıs 1803-20 Haziran 1849) ve Divan Edebiyatı (345-362). Perspectives on Ottoman Studies (Eds. Ekrem CAUSEVIC, Nenad MONACANIN ve Vjeran KURSAR), Berlin: Lit Verlag.
KÜÇÜK Ş. K. (2006) James Joyce’un Araby ve Orhan Pamuk’un Kara Kitap Adlı Eserlerinde Kimlik Arayışı. Bartın Üniversitesi, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 383-390.
MACCARTHY A. (2000) James Clarence Mangan, Edward Walsh and Nineteenth-century Irish literature in English, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press.
MENGİ M. (1995) Mesîhî Divanı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu.
MORE T. (1899) Utopia, New York: Cassell & Company.
O’DONOGHUE, J. C. (1897) The life and writings of James Clarence Mangan, Edinburgh: Patrick Geddes & Colleagues.
ÖZMEN D. (Aralık 1998) İrlanda’nın “Ulusal Şairi” James Clarence Mangan’ın “Divan Şiiri”ne Katkısı. Adam, 50-63.
SOYGÜR H. (1999) Sanat ve “Delilik”, Klinik Psikiyatri, 2, 124-133.
STURGEON S. (2014) Essays on James Clarence Mangan: The Man in the Cloak, New York: Palgrave Macmillan.
SWIFT J. (1958) Gulliver’s Travels, New York: Random House.
TAVUKÇU O. K. (2007) Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi, Turkish Studies, 2(4), 750-762.Yazışma / Correspondence:

Arda Arıkan, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, Konyaaltı/Antalya, Turkei
E-posta: ardaari@gmail.com

Nurten Birlik, Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, Çankaya/Ankara, Türkiye

E-posta: nbirlik@metu.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Ağustos / August 30 2017


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta