MTAD


 

 

Hikmet Geleneğinin Kaynakları
KAYA, Önal
MTAD 2018, 15(1):7-61; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.2
E-yayın Tarihi: 30 Nisan 2018
Makale (PDF 751 KB)

ÖZET
Kazakistan sınırları içinde, İspîcâb (İsfîcâb) veya Akşehir adıyla da anılan Sayram kasabasında doğan Ahmed Yesevî (M. 1097-M. 1166), hikmetleriyle bütün Türk dünyasını etkilemiştir. Süleymân Hakîm Ata başta olmak üzere binlerce halifesiyle de hikmet geleneği devam ettirilmiştir. Dîvan-ı Hikmet ve Fakr-nâme adlı eserleri, XV. ve XVI. yüzyıllardan itibaren kendisini sevenlerinin hikmetleri de dâhil edilerek geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Bu çalışmada yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerde bulunan hikmet yazmaları ile matbu ve sözlü eserler hakkında bilgi verilmiştir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet, Fakr-nâme, Hikmet Geleneği, Süleymân Hakîm Ata.

 


Sources of The Hikmet (Wisdom) Tradition

KAYA, Önal
JMTS 2018,15(1):7-61; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.2
Published online: 30 April 2018
Article (PDF 751 KB)

ABSTRACT
Aḥmad Yasawī (M. 1097-M. 1166), who was born in Sayrām -now in Kazakhstan- also called Ispîcâb (Isfîcâb) or Aksehir, influenced the whole Turkish world with his wisdoms and philosophy. With his thousands of disciples, especially Suleyman Hakim Ata, his ideas have developed and survived. His works, Dîvan-ı Hikmet and Fakr-nâme with contributions of  his disciples are reached very large masses from  the beginnings of 15th and 16th centuries. In this study, information about manuscripts of his wisdoms, oral and other printed works found in national and foreign libraries is given.

KEY WORDS
Ahmad Yassawi, Divan-i Hikmet (Book of Wisdom), Fakr-nâme, Wisdom Tradition, Süleymân Hakîm Ata.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ABDUŞÜKÜROV Resul Muhammed Aşurbayoğlı (1992) Ahmed Yesevî: Divanı Hikmet. Taşkent: Gafur Gulam Namıdagı Neşriyat-Matbaa Birleşmesi. (Abduşükürov 1992).
AÇİLOV Ergaş (2007) èUbeydî, Dîdâr Arzûsı, Rubâîler. Taşkent: Şark Neşriyat Matbaa. (Açilov 2007).
AKALIN Şükrü Haluk, “Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk”. http://turkoloji. cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/6.php. 9 s. (Akalın cu: 9 s. ).
AKAR Metin (1994) Osmanlılarda Yesevîlik. Bir 1:11-17. (KURNAZ, Cemal-TATÇI, Mustafa (2000), Yesevîlik Bilgisi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını). (Akar1994: 471-475).
AKAR Metin-M. Mirhaldaroglı (2002) Hoca Ahmed Yessevî’nin Yengi Tapılgan Hikmetleri. İstanbul.
AKTAN Ali (1993) Künhü'l-Ahbâr'a Göre Hoca Ahmed Yesevî ve Anadolu'daki Halifeleri. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993. Kayseri: 13-22. (Aktan 1993).
ALİZADEH Abbasali (2001) Muhammed Şerîf el-Hüseynî, Huccetü’z-Zâkirîn li Reddi’l-Münkirîn (İnceleme- Metin), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2001. (Alizadeh 2001).
A. MİSKÌN (1889) Zamm-ı Nazîr Kitâbı, Kazan. (Miskin 1889)
ATMACA Veli (2001) Hadisleri Bakımından Cevâhiru’l- Ebrâr Min Emvâci’l- Bihâr (Yesevî Menakıbnamesi) Üzerine Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 2, , Elazığ. 327-344. (Atmaca 2001).
AYDIN ERHAN (1995) Ahmed Yesevî Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Bir 3, 7-32.
AYDIN ŞADİ (2008) İran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Kataloğu. İstanbul: Timaş Yayınları, (Aydın: 2008).
AYVALLI Ramazan (1997) Pakistan'da Neşredilen Bir Esere Göre Ahmed Yesevî. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 3. S., Konya. 5-10.
AZMUN Yusuf (1994) Hoca Ahmed Yesevî, Dîvan-ı Hikmet, Tek-Esin Yay., İstanbul. (Azmun 1994)
BABACANOV Bahtiyar (2001) Une Nouvelle Source sur les Rituels de la Tarîqa Yasawiyya: Le Risâla-yi Dhikr-i Sultân al-‘Ârifîn. Journal of the History of Sufism, 3 (2001), 224-227. (Babacanov 2001).
BARKAN Ömer Lütfi (1942) Osmanlı İmparatoduğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler-İstilâ Devirlerinin Kolonizatür Türk Dervişleri ve Zaviyeler. Vakıflar Dergisi, C,2 , Ankara. 279-304.
BİCE Hayati (1993) Divan-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî, Türk Diyanet Vakfı Yay. , Ankara (Bice 1993)
BİCE Hayati (2009) Hoca Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, Türk Diyanet Vakfı Yay. , Ankara. 520 s. (Bice 2009).
BİÇER Bekir (2005)  Firdevsî-i Rûmî ve Tarihçiliği. Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 18. sayı, Güz 2005, Konya.  245-261. (Biçer 2005)
BİLKAN Ali Fuat (2000) “Ubeydullah Han’ın Hikmetleri”, Bilig-15/Güz 2000. 111-118. (Bilkan 2000).
BOZKURT Eshabil (2010) Hâce İshâk Ata ve Hadîkatü’l-èÂrifîn İsimli Eseri.  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 . 46-62. (Bozkurt 2010).
BOZKURT Eshabil (2010) İshak Ata’nın Hadîúatü’l-Ârifîn Adlı Eseri ve Tahlili (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
CANTÜRK Mehmet  (1993) Doğu Türkistan'daki Tasavvuf ve Hoca Ahmed Yesevî. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri. 49-51. (Cantürk 1993).
CARMUHAMMED-ULI Muhammed Rahim (1992) Hoca Ahmed Yesevî'nin Hayatı Hakkında Yeni Deliller ve O'nun Bilinmeyen 'Risale' Adlı Eserinin İlmî Değeri. Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara. 13-20. (Carmuhammed-Ulı 1992).
CEBECİOĞLU, Ethem (1993) Hoca Ahmed Yesevî. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXXIV, Ankara. 87-132. (Cebecioğlu 1993).
CUNBUR Müjgan (1993) Ahmed Yesevî'nin Ahi ve Gazileriyle Anadolu'nun Türkleşmesindeki Yeri. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri. 63-66. (Cunbur 1993).
CUNBUR Müjgân (1995) Ahmed Yesevî'nin Anadolu'nun Türkleşmesindeki Yeri. Erdem VII/21, Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı, Ankara. 833-853. (Cunbur 1995a).
CUNBUR Müjgân (1995) Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ahmed Yesevî. Erdem VII/21, Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı, Ankara. 887-917. (Cunbur 1995b).
ÇAKAN Varis (2005) Hoca Ahmed Yesevî Divan-ı Hikmet. Milli Folklor, sayı 68, 201-207. (Çakan 2005).
ÇUKURÎ  Muhammed Ali (1889) Zamm-ı Nazîr Kitabı, Kazan.
DEVELİ Hayati (1999) Ahmed Yesevî, Şule Yay. , İstanbul. (Develi: 1999)
DİRİÖZ Meserret (1993) Divan-ı Hikmet'e Yeni Bir Bakış. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri 1993. 93.-99. (Diriöz 1993).
Dîvân-ı Ahmed Yesevî, Bosnavî El-Hac Muharrem Efendi Matbaası, Istanbul, H. 1311/ M. 1893.
Dîvân-ı Hikmet, Ahmed Yesevî bin İbrahim, Kazan 1893.
Dîvân-ı Hikmet, Ahmed Yesevî bin İbrahim, Kazan 1896.
Dîvân-ı Hikmet, Şeyh Ahmed Yesevî, Istanbul , H. 1299 / M. 1882.
Dîvân-ı Hikmet, áavsu’l-vâsılîn Sultânü'l-ârifìn Hâce Ahmed Yesevî Hikmetleri, Kazan 1901.  121-129. (Kazan: 1901)
Dîvân-ı Hikmet, áavsu’l-vâsılîn Sultânü'l-ârifìn Hâce Ahmed bin İbrâhim bin Mahmûd bin iftihâr-ı Yesevî Hikmetleri, (Beşinçi mertebe), Kazan 1904.
Dîvân-ı Hikmet, Istanbul.
Dîvân-ı Hikmet, Taşkent. 1902. 202 s.
Dîvân-ı Hikmet, Taşkent. H. 1314  / 1898.
EKİNCİKLİ Mustafa (1993) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yesevîlik., Milletlerarası Hoca Ahmel Yesevî Sempozyumu, Kayseri (26-29 Mayıs 1993), Kayseri. 1I5-118. (Ekincikli: 1993)
ekitap 1: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-82626/h/suleymanbakirgani.pdf (tatar-edebiyati-17-18-19ciltler) (17.09.2011) (ekitap 1)
ekitap 2: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-87173/h/suleymanbakirgani.pdf (ozbek-edebiyati-14-15-16ciltler.) (17.09.2011) (ekitap 2)
EL-HAC HASAN ŞÜKRÜ (H. 1327) Tercüme-i Dîvân-ı Ahmed Yesevî 1. cilt, Hürriyet Matbaası, İstanbul. 84 s.
ERASLAN Kemal (1971) “Azîm Hâce'nin Hikmetleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XIX, İstanbul.  193-230. (Eraslan: 1971).
ERASLAN Kemal (1973) Hâlis'in Hikmetleri. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XX, İstanbul.  105-156. (Eraslan: 1973).
ERASLAN Kemal (1977) Yesevî’nin Fakr-Nâme’si. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XXII, İstanbul. 45-120. (Eraslan: 1977).
ERASLAN Kemal (1979) Hakîm Ata ve Mi'râc-nâmesi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi X/1, A. Caferoğlu Özel Sayısı. 243-304. (Eraslan: 1979).
ERASLAN Kemal (1991) Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. (Eraslan1991).
ERASLAN Kemal (1996), èAlî Şîr Nevâyî, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara. (Eraslan: 1996a).
ERASLAN Kemal (1996b) Mevlânâ Safiyyü’d-Dîn, Neseb-nâme Tercümesi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul.  (Eraslan: 1996b).
ERCİLASUN Ahmet B. (1993) Ahmet Yesevî'nin Şiirlerinde Ahenk Unsurları. Türk Kültürü Araştırmaları, Şükrü Elçin'e Armağan, Türk Kültürünü  Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara,  105-109. (Ercilasun 1993).
Erdem Dergisi, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı , Cilt: 7, Sayı: 21 , Atatürk Kültür Merkezi Özel Sayı, Ankara, 279 sayfa.,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İkdam Matbaası, Dersaadet 1314. (Seyahatname 1314).
GASPRİNSKİ İsmail (1889) Saylama, Ahmed Yesevî, Tercüman Ceridesi Matbaası, Bahçesaray.  
GÖLPINARLI Abdülbaki (1958) Vilâyet-nâme, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaşi Velî, İnkılap Kitabevi, Istanbul. (Gölpınarlı 1958)
GÜZEL Abdurrahman (2007) Ahmed Yesevî’nin Fakr-nâme’si Üzerine Bir İnceleme, Öncü Kitap, Ankara. (Güzel 2007)
GÜZEL Abdurrahman (2008) Süleyman Hakim Atanın Bakırgan Kitabı Üzerine Bir İnceleme, Öncü Kitap, Ankara. (Güzel 2008)
HAKKUL İbrahim-Seyfiddin Refiddin (1991) Süleyman Bakırganiy: Bakırgan Kitabı, Yazuvçı Neşriyatı,Taşkent. (Hakkul 1991).
HAKKULOV İbrahim (1991) Ahmed Yesseviy: Hikmetler, Gafur Gulam Namıdagı Edebiyat ve Sanat Neşriyatı, Taşkent 1991.  (Hakkulov 1991)
HAKKULOV İbrahim (1995) Ahmet Yesevî Hikmetleri, İstanbul. (Çeviren: Erhan Sezai TOPLU, İbrahim Hakkulov: Ahmet Yesevî Hikmetleri, MEB Yay., İstanbul 1995. 330 s. )
HASAN Nadirhan (1999) Sultan Ahmed Hazînî’nin “Cevâhirü’l-ebrâr min emvâci’l-bihâr” Eseri ve Onun Yesevî-şinaslıktaki İlmi-Tarihi Kıymetı, Doktora tezi, Taşkent. (Hasan 1999)
HASAN Nadirhan (2001) Hazînî (ö. 1002/1593-4)'nin Menba'u'l-Ebhâr fî Riyâzi'l-Ebrâr Adlı Eseri.  Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı 7, Ankara. 243-248. (Hasan 2001a)
HASAN Nadirhan (2001) Ahmed Mahmud Hazînî’ (Hayatı ve İcadı). Özbekistan Respublikası  Fenler Akademiyası “Fen” Neşriyatı, Taşkent. 104 s. (Hasan 2001b)
HASAN Nadirhan (2004) Hoca Ahmed Yessevî, Divân-ı Hikmet (Yengi Tapılgan Nemuneler) Birinçi Kitab, Özbekistan Respublikası  Fenler Akademiyası, Alişir Nevayi Namıdagı Til ve Edebiyat İnstitüti, Maveraünnehr, Taşkent.  (Hasan 2004).
HASAN Nadirhan (2006) XVI. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatında Hazînî Eserlerinin Yeri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 20, Konya. 501-509. (Hasan 2006).
HASAN, Nadirhan-İbrahim Hakkulov (2006), Hâce Ahmed Yessevî, Dîvân-ı Hikmet, Özbekistan Respublikası  Fenler Akademiyası, Alişir Nevayi Namıdagı Til ve Edebiyat İnstitüti, “Maveraünnehr, Taşkent. 272 s. (Hasan-Hakkulov 2006).
HASAN Nadirhan (2007) Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri. TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 18. 229-242. (Hasan 2007)
HASAN Nadirhan (2009) Arslan Bab ve Ahmed Yesevî. Tasavvuf İlmi ve Akademik Arastırma Dergisi, 24 [2009/2],  1-10. (Hasan 2009b)
HASAN Nadirhan (2009) Divan-ı Hikmet”in İstanbul’daki Bir Nüshası Hakkında. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2. sayı. Adıyaman.   79-82. (Hasan 2009b)
HASAN Nadirhan (2009) Yesevîliğe Dair Bazı Kaynak Eserler Hakkında. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009,  618-633. (Hasan 2009a)
HASAN Nadirhan-Seyfüddin Refiu’ddin (2004) Hazininin “Camiu’l-Mürşidin” adlı Eseri Hakkında. Tasavvuf Dergisi, cilt 12. s. 159-166. (Hasan- Refiu’ddin 2004)
HAYITMETOV A. (1994), Kul Ubeydî, Vefâ KılsaÆ (Türkî Dîvân’dan Nemuneler), Yazuvçı Neşriyatı, Taşkent. 48 s. (Hayıtmetov 1994)
HAYİT Baymırza (1992), Türkistan Kadınlarının Yesevîcilik Ananesi. Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Ankara. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay., 183, Feryal Matb., Ankara.  45-47. (Hayit 1992)
Hikem-i Hazret-i Sultânü'l-ârifin Hâce Ahmed Yesevî (H. 1295/ M. 1878), Kazan Üniversitesi Tabhanesi, Kazan.
Hikmet-i Hazret-i Sultânü'l-ârifin Hâce Ahmed b. İbrâhim b. Mahmûd Iftihâr-ı Yesevî, Taşkent H. 1312/ M. 1896.  2-15. (Taşkent: 1896)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1m_Sultan. (Hacım )
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%A2yet-n%C3%A2me-i_Hac%C4%B1_Bekt%C3%A2%C5%9F-%C4%B1_Vel%C3%AE (Vilâyet-nâme)
http://www.aleviakademisi.de/site/content/view/198/
http://www.mehmetalidemirbas.com/aciklama.asp?id=1&h=A (Demirbaş)
http://www.ussaki.net/modules.php?name=News&file=article&sid=414. (Vassaf)
KANAR Mehmet (2001) Mehdî-yi Senâyi, Yesevîye Tarikatı ve Orta Asya’da İslâm’ın yayılışındaki Rolü. Türk Kültürü, Yıl: XXXIX, sayı 461, Eylül 2001, (Farsçadan çeviri). 518-526. (Kanar 2001)
KARA Mustafa (1993) Yesevîyye Kültürünü Günümüze Ulaştıranlar ve Cevâhiru'l-Ebrâr Min Emvâci'l-Bihâr. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri. 187-196.  (Kara 1993)
KARA Mustafa (2001) Tasavvuf Kültürünün Türkistan Macerasına Genel Bakış. Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2001.  9-31. (Kara 2001).
KARAÖRS Metin (1993) Kayseri'de Bulunan Bir Dîvân-ı Hikmet Basması, Ahmed Yesevî'nin Yayınlanmamış Hikmetleri. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri. 197-212. Bu makale 1996 yılında, Türk Kültürü Araştırmaları, Zeynep Korkmaz'a Armağan’da  (237-254) tekrar yayınlanmıştır.
KARİ Kuvanışbek-Galiya Kambarbekova-Rasul İsmailzade (2000) Hoca Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, El-Hüda, Tahran 1379 hş / 2000.
KARİMOV G. ve Diğerleri (2006) ÖzRGA Şığıstanu İnstitutındagı Koca Ahmet Yasavi Hikmetterı Kolcazba Katalogı, Türkistan. (Karimov 2006).
KASIMOV Begali (1992) Taşkent Şarkiyat Fondunda Ahmed Yesevî Kitapları. Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Ankara.  55-56. (Kasımov 1992).
KAYA Önal (1991) Eyyûb ve Muhlis'in Şiirleri. Türkoloji IX , DTCF Yay., Ankara,  99-119. (Kaya 1991)
KAYA Önal (1992) Şems'in Hikmetleri ve Dil Özellikleri. Türkoloji X , DTCF Yay., Ankara, 115-130.  (Kaya 1992)
KAYA Önal (1998) Süleymân Hakîm Ata Bakırganî ve Şiirleri. Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, İstanbul. 73-209. (Kaya 1998).
KAYA Önal (2000a) “Kul Süleymân’ın Kudek-nâmesi”, KÖK Araştırmalar II/2, (Güz 2000), Ankara, 155-167. (Kaya: 2000a)
KAYA Önal (2000b) Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları II, Kul Şerîf’in İr Hubbî Destanı. KÖK Araştırmalar II/1, (Bahar 2000), Ankara, 135-185. (Kaya 2000b)
KAYA Önal (2002) Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları III, èUbeydu’llâh Han’ın Arapça ve Türkçe Hikmetleri. Türkoloji Dergisi, Cilt XIV, Ankara.  35-59. (Kaya 2002)
KAYA Önal (2003) Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları I, Kul ‘Ubeydî (XVI. Yüzyıl) ve Kul Şerîf (XVII. Yüzyıl), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bişkek. (Kaya 2003: XV+175 s. ) (Kaya 2003)
KAYA Önal (2007) Tezkire-i Hakîm Ata: Bir Yesevî Dervişinin Menkabevî Hayatı. Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 2, KÖKSAV: Ankara 2007. (Kaya 2007).
KAYA Önal (2008) Süleymân Hakîm Ata Bakırganî ve Şiirleri II. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 9, Ankara. 325-348. (Kaya 2008).
KEMİKLİ Bilal (2006) Sefîne-i Evliyâ, Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul, I-V, ISBN 975-6403-6”. Usul Dergisi sayı 4, 171-174. http://www.usuldergisi.com/sayi_4/sayi_4.html. (Kemikli 2006)
KENCETAY Dosay (2000) Könildin Aynası (Mirat-ul kulub), Bilig Yayınları, Ankara.
KISAKÜREK Necip Fazıl Mevlânâ Ali bin Huseyn Safi Reşahat Ayn-el Hayât, Alem Yayıncılık. http://www.tasavvuf.info/resahat.htm. (Kısakürek: Reşahat). Bu eserin bir başka yayını: KISAKÜREK Necip Fazıl (1999) Şeyh Safiyüddîn,  Reşahat, Büyük Doğu Yayınları, Istanbul.
KÖPRÜLÜ Fuad (1976) Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. (Köprülü1976)
KUNT İbrahim (2002) Hazini ve Divanı (İnceleme-Metin), (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya. (Kunt 2002)
MALOV E. A. (1897-98) Âhir Zamân Kitâbı. Kniga o poslednem vremeni (ili o konçine mira), IOAIE, T. 14, Kazan. (Malov 1897-98).
MANSUROĞLU Mecdut (1956) Ahmed Fakîh, Çarh-nâme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1stanbul. (Mansuroğlu 1956)
MAZIOĞLU Hasibe (1974) Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe, TDK Yay., Ankara. (Mazıoğlu 1974)
MAZIOĞLU Hasibe (1983) Eski Türk Edebiyatı. Türk Ansiklopedisi, 32. cilt, MEB Yay., Ankara. 80-134. (Mazıoğlu 1983)
MAZIOĞLU Hasibe (1993) Ahmed-i Yesevî’nin Anadolu’ya Attığı Ateşli Eğsi, Türk Dili (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı, 1993/II, sayı 504), TDK Yay., Ankara.  557-562. (Mazıoğlu 1993)
MEMMETCUMAYEV A.-G. GUZUÇIYEVA (1997) Türki Dilli Golyazmaların Tesviri, TMGİ, Aşgabat. (Memmetcumayev-Guzuçıyeva 1997).
MERCAN İsmail Hakkı (2003) Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakıb-Name ve Gazavatnameler Hakkında. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Institute,  cilt 6, sayı 10, Balıkesir.  107-131
Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri.
MUGİNOV A. M. (1962) SSSR Bilimler Akademisi, Asya Halkları Enstitüsü, Uygurca El Yazmalar Kataloğu. (Muginov 1962)
MUHAMMED ÂLİM SIDDIKÎ, Lemehât min Nefahâti’l-Kuds, Taşkent 1909.
MUHLİS Necat (1984) “Ahmed Yesevî, Divan Hikmet”, Bulak Mecmuası, sayı 14 ve 16 (162-274.sayfalar arası), Urumçi.
NİGMETOV Hamid Gulamoğlu (1992) Yesevî’ye Ait Bazı Seneler”, Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.  69-74. (Nigmetov 1992)
OCAK Ahmet Yaşar (1992) Anadolu Türk Halk Sûfîliğinde Ahmed-i Yesevî Geleneğinin Teşekkülü. Milletlerarası Ahmed Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, Ankara. s. 75-84. (Ocak 1992)
OCAK Ahmet Yaşar (1993) Türk Dünyasında Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik Kültürünün Yayılışı, Bir Sûfî Kültürünün Yeniden Güncelleşmesi. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri, 299-305. (Ocak 1993)
OKUYUCU Cihan (1995), Hazînî, Cevâhiru’l-Ebrâr min Emvâc-i Bihâr (Yesevî Menakıbnamesi), Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayını, Kayseri. 220 s. (Okuyucu 1995)
OKUYUCU Cihan (2004) Hazini ve Yeni Bulunan Eserleri. Journal of Turkish Studies, Vol. 28/1, 205-223. (Okuyucu 2004)
ÖLMEZ Zuhal (1995) Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri. Türk Dilleri ve Araştırmaları, cilt: 5, Ankara.  105-170. (Ölmez 1995)
ÖLMEZ Zuhal (1996) Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri”ne Ek. Türk Dilleri ve Araştırmaları, cilt: 6, Ankara.  167-173. (Ölmez 1996)
ÖVEZOV Anna (1992) Medîne'de Muhammed Türküstan'da H+ Hoca Ahmed Yesevî Hikmetler, 97 varak. Moskova. (Övezov 1992)
ÖZKAN Mustafa (2000) Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul.  (Özkan 2000)
ÖZKÖSE KADİR (2006) Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet. TASAVVUF: İlmî Ve Akademik Araştırma Dergisi, [2006], sayı: 16. 293-312. (Özköse 2006)
ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR Sezer (2007) Firdevsî-i Rûmî ve Terceme-i Câmeşûy-Nâme. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007. 723-730. (Özyaşamış Şakar 2007)
PARLATIR İsmail, György HAZAİ (2007) Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu, TÜBA, Ankara. (Parlatır-Hazai 2007).
RANCHA Muhammed Nezir (1986) Muhammed Âlim Sıddıkî, Lemehât min Nefahâti’l-Kuds, İslamabad.
SAY Yağmur (2006) Aleviliğin Osmanlı Dönemi Yazılı Kaynakları. Alevi Akademisi Bilim Kurulu Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006 Bremen. (Say 2006)
SERİKBAYUGLI Dayrabay (2001) Koca Ahmet Yessevi, Divan-ı Hikmet, Almatı. (Serikbayuglı 2001).
SERTKAYA  Ayşe Gül (2011) Hakîm Ata (Kul Süleymân Bakırganî) Hikmetleri Üzerine, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı 2. cilt, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011. 709-720. (Sertkaya 2011)
SERTKAYA Ayşe Gül (2008) Kul Süleyman (Bakırganî) ve Yûnıs Emre Hikmetleri. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 39. cilt, 39. sayı, İstanbul. 161-208. (Sertkaya 2008)
SERTKAYA Osman Fikri (1975) Uygur Harfleriyle Yazılmış Bazı Manzum Parçalar II, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Istanbul.  (Sertkaya,O.F. 1975)
SERTKAYA Osman Fikri (2011) Hakim Ata Kul Süleyman Bakırganinin Uygur Harfleriyle Yazılan Bir Hikmeti Üzerine, Ahmet Yesevinin Talebelerinden Hakim Ata’nın “Hikmet”i ”, Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 27, Mart 2011, Dil ve Edebiyat Derneği Yay., 95-97. (Sertkaya O.F. 2011)
SEYHAN ALIŞIK Gülşen (2004) Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: MihmÀn-nÀme-i BuòÀrÀ I.  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 1, sayı 1, Ankara. 118-140. (Seyhan Alışık 2004)
SEYHAN ALIŞIK Gülşen (2005) FażlullÀh B. RÿzbihÀn-i Huncì'nin Yaşamı ve Yavuz Sultan Selim Han'a Yazdığı Türkçe Manzum Yakarışı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 2, sayı 4, Ankara. 70-87.
SEYHAN ALIŞIK Gülşen (2006) Şeybânîler Dönemi İçin Kaynak Araştırmaları: MihmÀn-nÀme-i BuòÀrÀ II. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 3, sayı 1, Ankara. 103-131. (Seyhan Alışık 2006)
SEYHAN ALIŞIK Gülşen (2009) Müzekkir-i AhbÀb’a Göre èAbdü’l-èAzîz Han ve Doğu Türkçesiyle Bir Şiiri. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 6, sayı 4, Ankara. 7-20. (Seyhan Alışık 2009a)
SEYHAN ALIŞIK Gülşen (2009) Ubeydullah Han, Dîvân-ı Hikmet (Giriş-Metin-Dizin) (yayıma hazır kitap) (Seyhan Alışık 2009b)
Sultânü'l-ârifìn Hâce Ahmed b. İbrâhim b. Mahmûd İftihâr-ı Yesevî (Üçünçi mertebe), Kazan H. 1311/ M. 1895. (Kazan1895)
ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ (1299) Kitab-ı Hikmet, Maarif Nezareti, İstanbul.
ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ (H. 1299) Dîvân-ı Belâgat èUnvân-ı Sultânu’l-èÂrifîn Hâce Ahmed-i Yesevî, Daru’l-Hilafe-i Aliye ve Matbaa-i Mahsusa-i Osmaniye, İstanbul.  Şeyh Süleymân Efendi (1318/ M. 1900), Dîvân-ı Belâgat èUnvân-ı Sultânu’l-èÂrifîn Hâce Ahmed-i Yesevî, Arif Efendi Matbaası, İstanbul.
TEKCAN Münevver (1997) Hakim Ata ve Bakırgan Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora tezi, Konya. (Tekcan: 1997).
TEKCAN Münevver (2003) İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Kıssası. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XV, Konya. 121-168. (Tekcan 2003)
TEKCAN Münevver (2005) Hazret-i Meryem Kitabı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XXXII/2004, İstanbul 2005, 185-216. (Tekcan 2005).
TEKCAN Münevver (2006) Hakim Ata’nın Ahir Zaman Kitabı. Bilig XXXVII, Bahar 2006, Ankara,  21-53. (Tekcan 2006)
TEKCAN Münevver (2007) Hakîm Ata Kitabı, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007. (Tekcan 2007).
TEKCAN Münevver (2008) Hakim Ata’nın Hazret-i Meryem Kitabı, Beşir Kitabevi Yayını, İstanbul. (Tekcan: 2008)
TOGAN Zeki Velidi (1953) Yesevîliğe Dair Bazı Yeni Malumat, 60. doğum yılı münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, DTCF Yay., İstanbul 1953, 523-529. (Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Yesevîlik Bilgisi, MEB Yay., Ankara 2000. 268-269). (Togan 1953)
TOSUN Necdet (1998) Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı. İLAM Araştırma Dergisi, cilt: 3, sayı: 1, Istanbul, 73-81. (Tosun 1998)
TOSUN Necdet (1997) Yesevîliğin İlk Dönemine Âit Bir Risâle: Mir’âtü’l-kulûb, İLAM Araştırma Dergisi, cilt: 2, sayı: 2, Istanbul, 41-85. (Tosun 1997)
TOSUN Necdet (2005), Yesevîlikte Zikr-i Erre. Keşkül, sayı: 6, Istanbul.  30-33. (Tosun 2005)
TOSUN Necdet (2010) XIV. Asırda Yazılmış Çağatayca Bir Yesevî Eseri: Hoca İshak bin İsmail Ata’nın Hadîúatü’l-Arifîn’i. Uluslar arası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20-21 Şubat 2010. İstanbul.
TOSUN Doç.Dr. Necdet (2011) Türkistan Dervişlerinden Yâdigâr –Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufî Eserler- , İnsan Yayınları, İstanbul.  (Tosun 2011)
TURSUNBAYOGLI Dosay Kencatay (2000) Aziret Sultan Hoca Ahmet Yesevî, Könildin Aynası (Mirat-ul-Kulub), Kırküyek 2000. Ankara.
Türk Dili, (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı), 1993/II, 504. Sayı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını, 1993.
Türk Yurdu, (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı), cilt 13, sayı 73, Eylül 1993
Kıssa-i Hubbî Hâce, Kazan Üniversitesi Basımevi, Kazan 1899. (Kazan 1899: 11 s.)
ULUÇAY Ömer (1995) Hoca Ahmed Yesevî, Gözde Yayınevi, Adana. (Uluçay 1995)
YAHIN Ferit (2000) Bakırgan Kitabı XII-XVIII Yöz Törki-Tatar Şagıyrlere Eserlere, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Kazan. (Yahın 2000).
YAHIN Ferit (2009) Borıngı Edebiyat. Bakırgani hem Meclisi Eserlere, Kazan. (Yahın 2009).
YAMAN Ali (2004) Kırgızistan’da Bilinmeyen Yesevî İzbasarları: Laçiler.  Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar 2004, Sayı: 29, Ankara. 33-47. Bu makale, http://www.alevibektasi.org/fergana.html. internet adresinde, “Fergana Vadisi’nde Bilinmeyen Yesevî İzbasarları: “Laçiler”, Bölüm (1): Kırgızistan’da Araştırmalar” adıyla tekrar yayınlanmıştır.(Yaman 2004)
YAMAN Ali (2005) Fergana Vadisi’nde Saçlı İşanlar Hareketi ve Yesevîlikle Bağlantısına Dair.  Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yaz 2005, sayı: 34, Ankara. s. 191-199. (Yaman 2005a)
YAMAN Ali (2005) Hoca Ahmet Yesevî ile Bağlantılı Ve Literatürde Az Bilinen Alevi-Bektaşi Erenleri.  Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2005, sayı: 35, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Merkezi, Ankara. 145-159. (Yaman 2005c).
YAMAN Ali (2005) Türk Dünyasında Süreklilik Unsurları: Orta Asya’da Hikmet Geleneği, Divanı Hikmet ve Deste-i Gül. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  (Bahar 2005), sayı: 33, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara. 231-252. (Yaman 2005b).
ZÜLFİKAR Hamza (1973) Ahmet Yesevî'den Hikmetler. Türk Kültürü 124, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara.  208-212. (Zülfikar 1973).
ZÜLFİKAR Hamza (1974) Çağatayca Bir Kuran Tefsiri. Türkoloji Dergisi IV, Ankara. 175-176. (Zülfikar: 1974).

 

 

Yazışma / Correspondence:

Önal Kaya
Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı. Ankara-Türkiye.

E-posta: onal.kaya@ankara.edu.tr


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta