MTAD


 

 

Millî Yul ve Yaña Millî Yul Dergilerinde Millî Kimliğin Söylemsel İnşası
ERBİRSİN, Derya Hamiye
MTAD 2018, 15(1):62-81; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.3
E-yayın Tarihi: 30 Nisan 2018
Makale (PDF 420 KB)

ÖZET
Rusya Türkleri arasında modernleşme, modern siyasî ve kültürel gelişme düşüncesini ifade eden Cedit Hareketi’nin en mühim aydın siyasî temsilcilerinden biri de Ayaz İshakî’dir. İshakî, muhacerette bulunduğu 1928-1939 yılları arasında Millî Yul ve Yaŋa Millî Yul isimli dergilerini çıkararak özellikle memleketinden ayrı yaşayan veya yaşamak zorunda bırakılan Tatar halkına birlik ve beraberlik içinde olacakları bir gelecek inşa etmeye ve Tatar halkının millî kimlik bilincini diri tutmaya çalışmıştır. Çıkarmış olduğu bu iki dergideki siyasî yazıları, söylem-tarihsel yaklaşım ile incelenerek yazarın Tatarlar arasında inşa etmeye çalıştığı millî kimlik düşüncesinde ön plana çıkardığı söylemler ve kullandığı stratejiler ortaya koyulmuştur.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ayaz İshakî, Millî Yul, Yaŋa Millî Yul, Millî Kimlik, Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Analizi, Söylem-Tarihsel Yaklaşım, Tatar, Tatar Aydını.

 


Discursive Construction of National Identity in Millî Yul and Yaña Millî Yul

ERBİRSİN, Derya Hamiye
JMTS 2018,15(1):62-81; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.3
Published online: 30 April 2018
Article (PDF 420 KB)

ABSTRACT
One of the most important political intellectual representatives of Jadid Movement which states the thought of modernization, modern political and cultural development among Russian Turks is Ayaz Ishaki. Ishaki, especially, tried to form a future in which Tatars who lived or were made to live far from their homeland will be in unity and brotherhood, and a national identity by publishing the magazines Millî Yul and Yaŋa Millî Yul between the years 1928-1939 in which time he was in immigration. His political writings in these journals were examined by using discourse-historical approach and we tried to reveal discourses and strategies put forward by him to build national identity thought among Tatars.

KEY WORDS
Ayaz Ishakı, Millî Yul, Yaŋa Millî Yul, National Identity, Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Discourse-Historical Approach, Tatar, Tatar intellectual.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKIŞ, Ali (2002) Aklımda Kalanlar Hatıralar-Konuşmalar, Ankara: Nehir Matbaacılık.
CONNERTON, Paul (1989) How Societies Remember, Cambridge University.
ENTMAN M. Robert (1991), “Framing United-States Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents”, Journal of Communication 41(4): 6-27.
ERDEM Melek (2003) Türkmen Türkçesinde Metaforlar. Ankara: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi.
FRANK Allen J. (1998) Islamic Historiography and ‘Bulghar’ Identity Among The Tatars and Bashkırs of Russia, Leiden: Die Deutsche Bibliothek.
HEINEMANN Wolfgang, VIEHWEGER Dieter (1991), Textlinguistik: Eine Einführung, Tübingen.
JOHNSTONE Barbara (2008) Discourse Analysis. Avustralia: Blackwell Publising.
LAWTON Rachele (2013) “Speak English or Go Home: Anti - Immigrant Discourse of the American ‘English Only’ Movement”. Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Vol, 7 (1), p.100-122.
ÖZÇALIK Sevil (2008) “Ötekileştirme ve İşlevleri”. Karaburun III. Bilim Kongresi, 4-7 Eylül, İzmir.
PAKİŞ Ahmet (2010) “Anadolucu Söylemde Öteki İmgesi”. Spectrum: Journal of Global Studies Special Issue, 117-135.
POULAKOS John. (1984) “Rhetoric, the Sophists, and the Possible.” Communication Monographs.
VAN DIJK Teun A. (2002a) “Political Discourse and Ideology”. (ed. Clara Ubaldina LORDA & Montserrat RIBAS), Anàlisi del discurs polític, 15-34, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, IULA.
VAN DIJK Teun A. (2002b) “Political Discourse and Political Cognition”. (ed. Paul A. CHILTON & Christina SCHÄFFNER), Politics as Text and Talk, Analytical Approaches to Political Discourse, Amsterdam: Benjamins.
WODAK Ruth, Rudolf de CILLIA, Martin REISIGL and Karin LIEBHART, (2009), The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh: Edinburgh University Press.
WODAK Ruth (2001) The Discourse-Historical Approach, Methods of Critical Discourse Analysis, Ruth WODAK and Michael MEYER (eds.), Londra: Sage Publications.
WOODS Nicola (2006) Describing Discourse: A Practical Guide to Discourse Analysis, Hodder Arnold: Great Britain.

 

Millî Yul ve Yaña Millî Yul Dergilerinde Ayaz İshakî’nin Yazılarına Ait Kaynakça /The Articles of Ayaz İshaki in the Journals Millî Yul and Yaña Millî Yul

Rusiye’niŋ Kileçegi, MY 1929/2: 1-5.
Rusiye’niŋ Kileçegi 2, MY 1929/3: 1-4.
Rusiye’niŋ Kileçegi 3, MY 1929/4: 1-5.
Rusiye’niŋ Kileçegi Kırım, MY 1929/7: 1-5.
Rusiye’niŋ Kileçegi İdel Ural, MY 1929/8: 1-5.
Ḥarekette Bereket, YMY 1930/3: 1-5.
Bölü ve Bölünü Seyaseti, YMY 1931/10: 1-4.
Matem Köni, YMY 1932/10: 1-8.
Ḳazan Kitüvge 383 Yıl Ütdü, YMY 1935/11: 1-4.

 

 

Yazışma / Correspondence:

Derya Hamiye Erbirsin
Araş. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100, Sıhhiye, Ankara - TÜRKİYE.

E-posta: deryaerbirsin1@gmail.com

  

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta