MTAD


 

 

Napolyon’un Moskova Seferi, 1812
TEKDEMİR, Aziz
MTAD 2018, 15(1):91-113; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.5
E-yayın Tarihi:
30 Nisan 2018
Makale (PDF 886 KB)

ÖZET
Fransız İhtilalini müteakip meydana gelen Koalisyon savaşları sebebiyle 1792-1815 tarihleri arasında Avrupa’da tam bir kaos yaşanmıştır. Napolyon, Avrupa Türkiye’si ve İngiltere haricinde tüm Avrupa’ya diz çöktürmüş, İngiltere’yi de dize getirme planları yapmıştır. Fransa, Avrupa’da İngiltere’ye kıta ablukası uygulayarak askeri, siyasi ve haliyle ekonomik bir bütünlük oluşturmak istemiştir. Fransa, 9 Temmuz 1807’de imzalanan Tilsit Antlaşması ile Rusya’yı yanına çekerek İngiltere’yi yalnız bırakmayı amaçlamıştır. Fakat zamanla Ruslar antlaşma şartlarından taviz vermeye başlamış hatta antlaşmanın en önemli kısmını oluşturan İngiltere’nin siyasi ve ekonomik olarak yalnızlaştırılma politikasına aykırı hareket etmiş ve İngiltere ile ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. Rusya, İngiliz malları dâhil denizden gelen tüm mamullerin Rusya'ya girişini serbestçe kabul edip karayolu ile gelen Fransız ürünlerini vergilendirmiş böylece kıta ablukasını zedelemiştir. Bu durum Fransız imparatoru Napolyon’un tepkisini çekmiş ve Rusya’ya büyük bir darbe vurmak için hazırlıklara başlamasına neden olmuştur.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Napolyon, Rusya, Moskova Seferi, Osmanlı Devleti, Avrupa ulusları, Fransız İhtilâli.

 


Napoléon’s Moscow Campaign, 1812
TEKDEMİR, Aziz
JMTS 2018,15(1):91-113; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.5
Published online: 30 April 2018
Article (PDF 886 KB)

ABSTRACT
There was a complete chaos in Europe between 1792-1815 due to the coalition wars that took place after the French Revolution. Napoléon, made all Europe kneel down except Turkey in Europe and Britain, made plans to bring Britain to heel. France wanted to create a military, political and consequently economic unity by applying continental blockade to Britain in Europe. With the Treaty of Tilsit signed on July 9, 1807, France intended to leave Britain alone by pulling Russia to his side. However, Russia violated the terms of the treaty and made concessions to Britain and even it acted against the policy of isolating Britain and developed relations with Britain. Russia accepted all goods by sea including British ones freely and imposed taxes on French goods arriving in Russia by land and thus harmed continental blockade. This situation drew French Empire Napoléon's reaction and he started preparations for a military campaign against Russia in order to strike a great blow.

KEY WORDS
Napoléon Bonaparte, Russian Empire, Moscow Campaign 1812, Ottoman Empire, Europe, French Revolution.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri / Başbakanlık Osmanlı Arşivleri/ Turkish Republic Prime Ministery General Directorate of State Archives – Ottoman Archives
Cevdet Hariciye (C.HR)
108/5356
Hatt-ı Hümayun (HAT) №
833/37562;
952/40922;
956/40978; 956/40980; 956/41012; 956/41013;956/41015; 956/41016; 956/41018;
957/41045; 957/41057; 957/41064; 957/41066; 957/41073; 957/41074; 957/41082; 957/41089; 957/41092; 957/41097;
958/41111; 958/41122; 958/41124; 958/41131,
960/41188;
987/41816A;
990/41831V;
1000/41994;
1004/42118
1008/42340
1182/46677C; 1182/46685

AHMET CEVDET PAŞA (1309) Tarih-i Cevdet, Cilt X, Dersaadet.
ARMAOĞLU Fahir. (1999) 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara.
BAINVILLE Jacques (1938) Fransa Tarihi, Cilt II, Terc. Hüseyin Cahit YALÇIN, İstanbul.
BELLOC Hilaire (1912) Campaign of 1812 and the Retreat from Moscow, London.
BEZOTOSNYİ, Viktor M. (2015) “Factions and In-fighting among Russian Generals in the 1812 Era”, Russia and the Napolyonic Wars, Eds. Janet M. HARTLEY, Paul KEENAN &Dominic LIEVEN, 106-118, New York.
CHATEAUBRIAND A. De (1969) Mezar Ötesinden Anılar Napolyon Bonaparte, Terc. Yaşar NABİ). Ankara.
DEMİROĞLU Hasan (2009) Rus Kaynaklarına Göre Rusya’nın Balkan Siyaseti: Ortodoks Birliği ve Panislavizm (1856-1876), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
DURANT Will &Ariel (1975) The Age of Napoleon,New York.
FOORD Edward A. (1914) Napoleon’s Russian campaign of 1812, London.
JEFFERY Reginald W. (1911) The New Europe. London.
KEMALETTİN ŞÜKRÜ (1931) Napolyon Bonapart (1769-1821), İstanbul.
KELEKYAN Diran (1330) XIX. Asırda İctimaî ve Siyasî Avrupa, Dersaadet.
LEE Stephen J. (2002) Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Terc. Savaş AKTUR. Dost Yay., Ankara.
LENTZ Thierry (2005) Napoléon, Terc. İdil ENGİNDENİZ, Ankara.
MARTIN Aleksandr M. (2015) “The 1812 War and the Civilizing Process in Russia”, Russia and the Napoleonic Wars, Eds.Janet M. HARTLEY, Paul KEENAN &Dominic LIEVEN, 228-242, New York.
ORLOV Aleksandr A. (2015) “Russia and Britain in İnternational Relations in the Period 1807-1812”, Russia and the Napoleonic Wars, Eds. Janet M. HARTLEY, Paul KEENAN&Dominic LIEVEN,  84-96, New York.
PRICE Roger (2016) Fransa’nın Kısa Tarihi, Terc. Özkan AKPINAR, İstanbul.
ROSE Achilles (1913) Napoleon’s Campaign in Russia Anno 1812, New York.
THOMSON David (1972) Europe Since Napoleon, London: Penguin Books.
UÇAROL Rıfat (2010) Siyasi Tarih (1789-2010), İstanbul.
VERESTCHAGIN Vassily (1899) Napoleon I in Russia, London.
VERNADSKY George (2009) Rusya Tarihi, Çev. Doğukan MIZRAK&Egemen Ç. MIZRAK, İstanbul.
Vesnik Yevropı (1813) SAYI I; SAYI IX; SAYI XI.

 

 

Yazışma / Correspondence:

Aziz Tekdemir
Dr.Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi.
Adres: Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Edirne – TÜRKİYE

E-posta: aziz.tekdemir@gmail.com

  

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta