MTAD


 

 

-yor Ekindeki /r/ Sesinin geliyorum Sözcüğü Üzerinden Değerlendirilmesi
KARAKUYU, Mehmet
MTAD 2019, 16(1):123-132; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.6
E-yayın Tarihi:
31 Mart 2019
Makale (PDF 657 KB)

 

Evaluation of /r/ Consonant in -yor Suffix Through geliyorum
KARAKUYU, Mehmet
JMTS 2019,16(1):123-132; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.6
Published online: 31 March 2019
Article (PDF 578 KB)

ÖZET
Bu çalışmada{-yor} biçimbirimindeki /r/ ünsüzünün günlük iletişim esnasında, farklı yaş, cinsiyet ve mesleğe göre kullanımları incelenmiştir. Çalışmamıza toplam 234 kişi katılmıştır. Katılımcılardan, günlük hayatlarında "geliyorum" sözcüğünü nasıl kullandıklarına dair sesli ve yazılı kayıtlar toplanmıştır. Elde edilen verilerle /r/ sesinin cinsiyet, meslek, yaş gibi değişkenler nedeniyle fiilin şimdiki zaman çekiminde oluşturduğu durum, bize daha sonraki zamanlarda /r/ ünsüzünün kullanımdan düşeceğini düşündürmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

geliyorum, -yor eki, /r/ sesi, cinsiyet, meslek, yaş. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT
In this study, theuse of /r/ consonant in verb inflection of {-yor} suffix has been examined according to different age, gender and professionin our daily communication. 234 people participated our study. We took samples as written and sound records from the participants about “how they pronounciate ‘geliyorum’ in their daily communication. With the data acquired by this study, variation of /r/ consonant in Present Continious Tense  according to the age, gender and profession of the participants has thought us that this consonant could disappear later on.  

KEY WORDS
geliyorum, {-yor} suffix, /r/ consonant, gender, profession and age

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKAR, Ali (2001), “Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 4., Muğla.
BİRAY, Nergis (2007),  “Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı İle İlişkisi”, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, s. 375, Acıpayam-Denizli.
CAFEROĞLU, Ahmet (1988),  “Muğla Ağzı”, TDK yay., s. 107., Ankara.
ÖZEK, Fatih (2012), “Türkiye Türkçesi Doğu Grubu Ağızlarında Şimdi Zaman Ekleri”, Turkish Studies, Volume 7/1 Winter, S. 1752, Turkey.

 

 

 

Yazışma / Correspondence:

Mehmet KARAKUYU ORCID https://orcid.org/0000-0002-8241-1043
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Doktora Öğrencisi, Denizli Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Adres: Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Sıhhıye/Ankara, Türkiye.

E-posta: karakuyum@hotmail.com


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta