Konuk

MTAD


 

 

Özbeklerin Sosyal Medyada Dil Tutumları
YALÇINKAYAY, Türkan
MTAD 2020, 17(2):241-257; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.13
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Makale (PDF 340 KB)

 

Language Attitudes of Uzbeks on Social Media
YALÇINKAYA, Türkan
JMTS 2020, 17(2):241-257; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.13
Published online: 4 August 2020
Article (PDF 340 KB)

ÖZET
Dil tutumları insanların kendi dillerine, başka dillere ve bunların konuşurlarına karşı duygularını, değerlerini kapsayan davranışlarını ifade eder. Dil tutumları, bir dilin hayatı için büyük önem taşımaktadır. İnsanların ve toplumların iletişim aracı olan dillerin gelişmesi ve zayıflamasında küçümsenmeyecek bir etkisi olan dil tutumları, dilbilimciler tarafından doğrudan ölçümler, dolaylı ölçümler ve toplumsal davranışları temel alan ölçümlerle belirlenebilmektedir.

Günümüzde, çağın görüngüsü olan sosyal medya birçok bilimsel çalışmaya da kaynaklık etmektedir.  Bu çalışmada Özbeklerin ana dile yönelik dil tutumları ve ikinci dile yönelik dil tutumları, Facebook ve forum.ziyouz.com sitelerindeki konuşmalar üzerinden incelenmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Özbekler, Özbek Türkçesi, dil tutumları, sosyal medya.

ABSTRACT
Language attitudes express people’s behavior towards their own language as well as other languages and their speeches. Language attitudes are very  important for the life of a language. Language attitudes, which cannot be underestimated in the development and weakening of languages as a means of communication of people and societies, can be determined by linguists by direct measurements, indirect measurements and measurements based on social behaviors.

Today, social media which is the phenomenon of the age, is the source of many scientific studies.  In this study, the language attitudes of the Uzbeks towards the mother tongue and the second language were examined through conversations on Facebook and forum.ziyouz.com.

KEY WORDS
Uzbeks, Uzbek Language, language attitudes, social media.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AMİNOV K.,  JENSEN V.,  JURAEV S., OVERLAND I., TYAN D., UULU Y. (2010) Language Use and Language Policy in Central Asia. Central Asia Regional Data Review, Vol. 2, No. 1, 1-29.
BAKER C. (1988) Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.
ELTAZAROV J. (2016) Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Ruslar ve Rus Federasyonu’ndaki Türk Toplulukları. Tehlikedeki Türk Dilleri III: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, (Editörler S. EKER, Ü. ÇELİK ŞAVK),C. 4, Ankara: International Turkish-Kazakh University, Astana: Uluslararası Türk Akademisi/International Turkic Academy.
HOLMES J. (2013) An Introduction to Sociolinguistics. New York: Routledge.
KADİRİY A. (1992) Romanler Ötken Künler Mehrabden Çeyan. Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Neşriyat-Matbaa Birleşmesi.
KİLLİ YILMAZ G. (2010) Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu. Ankara: KÖKSAV.
KUÇKARTAYEV İ. (2018) Özbekistan Eğitim Sistemi ve Dilbilim Açısından Ana Dili Öğretimi”.  Doğumunun 80. Yıl Münasebetiyle Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası (Yayıma hazırlayan Aynur ÖZ ÖZCAN). Ankara: TDK.  95-101.
MCKENZİE R. M. (2010) The Social Psychology of English as a Global Language Attitudes, Awareness and Identity in the Japanese Context. Londra: Springer.
ÖZKAN Y. (2014) Türk Dilinin Yurtları. Ankara: Akçağ
REŞETOV B.B., ŞAABDURAHMANOV Ş. (1978) Özbek Dialektologiyasi. Taşkent: Okıtuvçi.
SOLMAZ B., TEKİN G., HERZEM Z., DEMİR M. (2013) “İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, C.7, S. 4, s. 23-32.
ŞAABDURAHMANOV Ş., ASKAROVA  M., HACIYEV A.,  RASULOV İ., DANİYEROV H. (1982) Hazirgi Özbek Edebiy Tili. Taşkent: Okıtuvçi.
USER H. Ş. (2006) Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Ankara: Akçağ.
VANDERMEEREN S. (2005) “Research on Language Attitudes”, Sosyolinguistics An International Handbook of the Science of Language and Society Volüme II,  (eds. Herausgegeben von Ulrich AMMON, Norbert DITTMAR, Klaus J. MATTHEIER, Peter TRUDGILL), pp. 1318-1332, Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
AKINCI VURAL Z. B., BAT M. (2010) Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, C.5, S.20, s.3348-3382.
YILDIRIM H. (2012) Özbek Türkçesi (Dil Bilgisi-Alıştırmalar-Konuşma-Metinler). Ankara: Gazi Kitabevi.
Elektronik Kaynaklar
https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2033-o-zbekiston-respublikasining-demografik-holati (10 Ocak 2019).
http://www.lex.uz/docs/-121051 (10 Ocak 2019).
https://oguzcetin.gen.tr (10 Ocak 2019).
https://www.gov.uz/oz/pages/territory (10 Ocak 2019).
https://www.uzedu.uz/Xtv/BarchasiPage/67?tp=86 (10 Ocak 2019).
www.tdk.gov.tr (10 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=745.0 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=6862.0 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=6862.10 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=663.0 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=663.10 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=745.0 (14 Ocak 2019).
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=745.10 (14 Ocak 2019).

 

 

Yazışma / Correspondence:

Türkan Yalçınkaya Yazar Bilgisi https://orcid.org/0000-0001-8789-3603
Dr. Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.
e-posta: t.yalcinkaya.57@gmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 4 Temmuz  2019
Yayına kabul edildiği tarih: 13 Nisan 2020
E-yayın tarihi:  4 Ağustos 2020
Çıktı sayfa sayısı: 17
Kaynak sayısı: 29

 

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta