MTAD


 

 

Nanolengüistika - Dil Mühendisliği Sanatı
SARIYEV, Berdi
MTAD 2022, 19(2):151-178; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.2.8
E-yayın Tarihi:21 Kasım 2022
Makale (PDF 33,1 MB)

 

Nanolinguistics - The Art of Language Engineering
SARIYEV, Berdi
JMTS 2022, 19(2):151-178; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.2.8
Published online: 21 November 2022
Article (PDF 33,1 MB)

ÖZET
Bu çalışmada, ilk defa Türkmence örneklerin yardımıyla nanolengüistik üzerine bir deneme yapılmıştır. Bilindiği gibi, ‘nano’ kelimesi Yunanca bir kelimedir. Bu sözcüğün son dönemlerde daha geniş alanda işlek bir şekilde kullanılmaya başladığını görmekteyiz. Söz konusu sözcükle sımsıkı bağlı olan pek çok terim ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Nano’nun dil ile ilişkili olan özelliklerine ait örneklere, yabancı dil bilimcilerin son dönemde yaptığı çalışmalarda rastlamaktayız. Rus dil bilimcisi L. N. Sinelnikova, Ruslarda nanolengüistik araştırmaların temelini atan akademisyenlerden biridir. 2005-2012 yılları arasında söz konusu meseleye ait birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır.  Biz bu makalede, Türkmence örneklerin yardımı ile dil mühendisliği, nanosemantik, nanofonoloji, nanomorfolojiyle ilgili yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz bazı sonuçları paylaşmayı isabetli gördük.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkmence, Dil, Nano, Terim, Lengüistik, Nanolenguistik, Nanofonoloji, Dil Mühendisliği

ABSTRACT
In this study, for the first time an experiment on nanolenguistics was carried out with the help of Turkmen examples. As it is known, the word "nano" is a Greek word. We see that this word has been used more widely in a wider area recently. Many terms have emerged and arise that are closely linked to the word in question. We can encounter examples of nano's language-related properties in the studies recently published by foreign language scientists. Russian linguist L. N. Sinelnikova is one of the academics who laid the foundation of nanolengistic research in the Russians. He has published several scientific articles on the subject between 2005-2012.  In this article, we found it appropriate to share some of the results we obtained in our research on nanophology with the aid of Turkmen examples.

KEY WORDS
Turkmen, Language, Nano, Terim, Lenguistic, Nanolenguistic, Nanophonology.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

БАЗЫЛОВ Б. Н. (2013) Науке о языке XXI века: Словарь-справочник. М:2013.
ОРЁЛ М. А. (2011). Нанофилология, или бывают ли мелочи в переводе?. Мосты. Журнал переводчиков. Москва. № 4 (32), 2011, С. 31-43.
ПОТАНОВА Р. К.  (2007) Нанотехнологии в лингвистике и лингводидактике: Миф или реальность? Опыт создания общего образовательного пространства стран СНГ: [тезисы Межд. Научно-практической конференции]. Москва.  
ПОТАНОВА Р. К. (2007). Нанотехнологии и лингвистика: прогнозы и перспективы взаимодействия. «Нанотехнологии в лингвистике и лингводидактике: Миф или реальность? Опыт создания общего образовательного пространства стран СНГ». Москва, 2007,–С. 8-11.
ПЧЕЛЬКИНА В.В.,КОМАРОВА Л.Н. (1988). Словарь иностранных слов. Москва. Русский язык. 1988.
СВИНКИНА М. Ю. (2013). Язык наноиндустриализации: Нанолингвистика. Труды молодых ученных. Вестник ВолГу. Серия 9. Вып. 11.2013, С. 195-197.
СИНЕЛЬНИКОВА Л. Н. (2005). Нанолингвистика: возможности обновления интерпретаций. Ученные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации»-Том 25 (64) –Ч.№ 2. Луганск, 2005,–С. 186-193.
СИНЕЛЬНИКОВА Л. Н. (2012). Нанолингвистика: векторы формирования. Вестник ЛНУ iменi Тараса ШЕВЧЕНКА .№ 24 (259). Ч.1., 2012, С. 9-16.
ЧЕРВЯКОВА Л. Д. (2014). Правомерность существования нано-лингводидактики. Росский научный журнал. № 4 (42), 2014, С. 214-220.
ЧЕРВЯКОВА Л. Д. (2018). Валидность нано в лингвистике: Нанолингвистика – академическая наука или фрик-лингвистика. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 2, 2018, С. 213-220.
ERGENÇ İclal, Selçuk İŞSEVER, Seda GÖKMEN, Özgür AYDIN (Haz.) (2019) Dilbilim İncelemeleri. Doğan Yayıncılık. Ankara.
GEMALMAZ, Efrasiyap. (2010). Türkçenin Derin Yapısı. Yayıma Hazırlayanlar: Cengiz ALYILMAZ-Osman MERT. Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574 s.
İŞERİ Kamil. (2019). Dilbilimde Güncel Tartışmalar. Dilbilim Derneği Yayınları. Ankara.
Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi. I. Aşgabat 1992.
NURMUHAMMEDOW A. (2019). Türkmen diliniň fonetikasy. I kitap. Fonemalar sözyleýişde. Aşgabat: Ylym, 2019, 520 s.
NURMUHAMMEDOW A. (2019). Türkmen diliniň fonetikasy. II kitap. Sözyleýşiň fonetik gurluşy. Aşgabat: Ylym, 2019, 436 s.
NURMUHAMMEDOW A. (2012). Türkmen dilinde söz basymy (eksperimental-fonetik derňew). Aşgabat: Ylym, 2012, 260 s.
NURMUHAMMEDOW A. (2013). Türkmen dilinde sözüň singarmonizm hadysasy. Aşgabat: Ylym, 2013, 332 s.


 

Yazışma / Correspondence:

Berdi Sarıyev ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0003-4704-2315
Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye . Ankara/TÜRKİYE.
E-Posta: berdisariyev@gmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 8 Nisan 2021
Yayına kabul edildiği tarih: 3 Şubat 2022
E-yayın tarihi:  21 Kasım 2022
Çıktı sayfa sayısı: 28
Kaynak sayısı: 17

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta