MTAD


 

 

Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlarda Yeni Okuma Önerileri
YILDIRIM, Dursun
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 631-644; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.38
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Makale (PDF 6,1 MB)

 

New Reading Suggestions in the Turkish Benggü Stone Inscriptions
YILDIRIM, Dursun
JMTS, C. Eralp Alışık Memorial Issue . I, 2023, 20(3): 631-644; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.38
Published online: 25 October 2023
Article (PDF 6,1 MB)

ÖZET
Bu yazıda Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlar üzerine yapılan yeni okuma önerileri ve dayanakları ileri sürülmektedir. Kimi sözcüklerin iki ayrı sözcükten kurulu olduğu üzerinde durulmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlar, Kadim Türk Dili, Kadim Türk  Edebiyatı, Ötüken Yazıtları, Türk runiğinde yeni okuma önerileri

ABSTRACT
In this article, new reading suggestions on the “Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlar” and their bases are put forward. It is emphasised that some words are composed of two different words. 

KEYWORDS
Türk Benggü Taş Bitigi Yazıtlar, Old Turkish language, Old Turkish literature, Ötüken inscriptions, New reading recommendations for Turkish runes.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

Alâaddin Ata Melik Cüveynî (1988) Târih-i Cihan Gûşâ (Çev. Mürsel Öztürk). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.
AYDIN E. (2022) Eski Türk Yazıtları. İstanbul: Selenge Yayınları.
AYDIN E. (2012) Orhon Yazıtları (Köl Tigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor). Konya: Kömen Yayınları.
AZMUN Y. (2021) ”Cüveynî’nin Târih-i Cihân-Gûşâ adlı yazmasına eklenen sözlük”. Journal of Old Turkic Studies, 2021, 5(2), 253-295.
BERTA Á. (2010) Sözlerimi İyi Dinleyin (Çev. Emine Yılmaz). Ankara: TDK Yayını.
Bilge Savcı E. (2021) Türklerde üç metin üzerinden yer altı dünyası. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 452-467.
Bilge Savcı E. (2023) “Merkezî Asya’dan Avrasya’ya Türk çadırı”. I.  Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Merkezî Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü 3-5 Ekim 2022. Ankara: TKAE.
ERCİLASUN A.B. (2016) Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh.
ERCİLASUN A.B. (2020) Oğuznamelerle uğraşırken neler gördü bu gözlerim. Türk Dili, CXVI, 4-13.
ERCİLASUN A.B. (2022) Kağan ve han kelimeleri hakkında. Türkdam Dergisi, 1, 1-5.
ERGİN M. (1958) Dede Korkut Kitabı. Ankara: TDK Yayını.
GÖKYAY O.Ş. (1973) Dedem Korkudun Kitabı. İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayını.
TEKİN T. (2014) Orhon Yazıtları, (5.baskı). Ankara: TDK Yayını.
TOGAN A.Z.V. (2019) Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TOGAN İsenbike vd. (2020) Çin Kaynaklarında Türkler Eski T’ang Tarihi (Chiu T’ang-shu). Ankara: TTK Yayını.
TSAİ L.M. (2019) Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri (Çev.: E. KAYAOĞLU- D. BANOĞLU). İstanbul: Selenge Yayınları.
PULLEYBLANK E.G. (1965) The Chinese name for the Turks. Journal of American Oriental Soceity, 121-125.
PULLEYBLANK E.G. (1990). The “high carts”: A Turkish–Speaking people before the Türks”, Asia Major (third series), 3(1), 21–26.
ORKUN H.N. (1986) Eski Türk Yazıtları. Ankara: TDK Yayını.
ORKUN H.N. (2011) Türk Sözünün Aslı. Ankara: TDK Yayını.
ŞİRİN, Hatice (2006) Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi. Ankara: TDK Yayını.
YILDIRIM D. (1991) Köktürklerde kağanlık süreci: kaldırma, kötürme ve oturma. XI. Türk Tarihi Kongresi Bildirileri. Ankara: TTK Yayını, s. 519- 530.
YILDIRIM D. (1992a) Köktürk çağında Tanrı mı tanrılar mı vardı?. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. II, Ankara, 351-361.
YILDIRIM D. (1992b) Köktürk yazıtlarında Öd Tengri aymaz, yag(g)ıl, ‘katıl’ olmaz”. Uluslararası Türk Dili Kongresi, ss. 549-550. Ankara: TDK Yayını.


 

Yazışma / Correspondence:

Dursun Yıldırım Description: Description: ORCID-iD_icon-16x16 https://orcid.org/0000-0002-5611-2154
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Adres: Ankara / TÜRKİYE
E-posta: dursun2@gmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 30 Ağustos 2023
Yayına kabul edildiği tarih: 25 Eylül 2023
E-yayın tarihi: 25 Ekim 2023
Sayfa sayısı: 14
Kaynak sayısı: 24


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta