MTAD


 


Köktürk Yazıtlarında Primordial Olgulardan Hareketle “Biz” ve “Onların” İnşası
KILIÇ, İsmet
MTAD 2018,15(2):207-221; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.12
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018
Özet     Makale (PDF 2,4 MB)

 

"We" and "They" Construction in Köktürk Inscriptions
KILIÇ, İsmet
JMTS 2018,15(2):207-221; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.12
Published online: 29 October 2018
Abstract     Article (PDF 2,4 MB)

ÖZET
Köktürk yazıtları, Türk tarihinin en önemli yazılı kaynaklarından biridir. Bu açıdan akademik anlamda birçok yönden ele alınıp incelenmiştir. Köktürk yazıtları, döneminin sosyal, siyasal yapısı hakkında bizi bilgilendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda yazıtlar Köktürk dönemine ait kimlik anlayışı ile ilgili verileri de içermektedir. Bu çalışma içerisinde ise Köktürk yazıtlarından hareketle etnik kimliğin “biz” kavramı üzerinden tanımlanması ve değerlendirilmesi ele alınacaktır. Bununla birlikte bu çalışmanın ele alınıp incelenmesinde farklı etnik grupların veya çeşitli Türk boylarının birbirleriyle etkileşimlerinde “biz” ve “onlar” sınırının belirlenmesindeki olguların neler oldukları da tespit edilmeye çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Köktürk yazıtları, etnik sınır, Etnos Teori, Türkoloji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT
Köktürk inscriptions are one of the most important written sources of Turkish history. The inscriptions have been academically studied from various perspectives by several scientists. One of the significance of Köktürk inscriptions is that they reflec tthe socio-political structure of its period. Besides this, from the Köktürk inscriptions it is possible to obtain information on the problem of group affiliation in Turkish social environment.
In this article the dynamics and nature of the Köktürk ethno-social structure is examined within in the framework of the Köktürk inscriptions. In addition to this the dynamic nature of we – they group dichotomy is not only analyzed among various Turkish kinship groups but also among Turkish and Chinese groups.  

KEY WORDS
Köktürk inscriptions, ethnicboundary, EthnosTeory, Turkology.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BART F. (2001) Giriş. Etnik Gruplar ve Sınırları Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
BART F. (2001) Pathan Kimliği. Etnik Gruplar ve Sınırları Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
BROMLEY Yu. (1974) The Term Ethnos and its Definition.  Soviet Ethnology and Anthroplogy (Ed: Yu. Bromley, V. Alekseyev, S. Arutyunov), The Hague, Mouton&Co.
BROMLEY  Yu., V. I. KOZLOV (1989) The Theory of Ethnos and Ethnic Processes in Soviet Social Science. Comparative studies in Society and History, 31, No: 3, 425-438.
CLAUSON G. (1972) An Etymological Dictionary Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford.
EBERHARD W. (1996) Çin’in Şimal Komşuları, Ankara: TTK Yayınları.
EIDHEIM Harald (2001) Toplumsal Bir Damga Olarak Etnik Kimlik. Etnik Gruplar ve Sınırları Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
ERGİN Muharrem (2003) Orhun Abideleri, Ankara: Boğaziçi Yayınları.
ETT=  Çin Kaynaklarında Türkler, Eski Tang Tarihi (Chiu t’ang-shu) (2006) (Haz: İsenbike TOGAN, Gülnar KARA, Cahide BAYSAL) Ankara: TTK Yayınları.
GOLDEN Peter (1992) An Introduction to the History of the Tırkic People, Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
KAFESOĞLU İbrahim (2005) Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları
KOZLOV V. (1974) On the Concept of Ethnic Community. Soviet Ethnology and Anthroplogy (Ed: Yu. Bromley, V. Alekseyev, S. Arutyunov), The Hague, Mouton&Co.
TAŞAĞIL Ahmet (2011) Göktürk Dönemi Türk Moğol Boy İlişkileri (542-745). Belleten, Ankara: TDK yayınları, 2011-1, ss: 81-104.
TEZİÇ Can M. (2013) Rassmotrenie russkoy (sovetskoy) teorii etnosa çerez konstruktivistskuyu perspektivu ‘primordial’nıy konstruktivizm. Nauçno-teoriçeskiy jurnal, obşçestvo-sreda-razvitie, No: 4 (29)’13, ss: 109-113.
TEZİÇ Can M. (2015) Sibirya’da Etnosların ve Alt-Etnosların Oluşumunda Tunguz Soy Gruplarının Rolleri (Evenler, Dolganlar ve Geyik Yetiştiricisi Yakutlar). Nauçnoe obozrenie Sayano-Altaya, 2015, 4 (12), ss: 21-35.
TEZİÇ Can M. (2017) Yu. V. Bromley’in Metodolojisinde Etnos Olgusunun Dikey ve Yatay Taksonomik Düzlemde İncelenişi.  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C: 4 S: 1 (Mart 2017) Ankara, ss: 185-205.
SMITH Anthony (1999) Myths and Memories of the Nation, Oxford New York: Oxford University Press.
SMITH Anthony (2005) The Ethnic of Nations, Blackwell Publishing.
SMITH Anthony  (2008) The Antiquity of Nations, Malden: Polity Press.
SMITH Anthony (2009) Ethno-Symbolism and Nationalism A Cultural Approach, London and New York: Routledge.

 

 

 

Yazışma / Correspondence:

İsmet Kılıç, Dr. öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye /Ankara – TÜRKİYE

E-posta: ctlismetkd@gmail.com


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta