MTAD


 

 

Genel Güç Teorisi Bağlamında Devlet-Toplum İlişkisi (Analitik Model Önerisi)
SHAHED, Babak
MTAD 2020, 17(4):554-590; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.31
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Makale (PDF 754 KB)

 

State-Society Relationship in the Context of the General Power Theory (A Proposal of Analytical Model)
SHAHED, Babak
JMTS 2020, 17(4):554-590; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.31
Published online: 24 January 2021
Article (PDF 754 KB)

ÖZET
Genel teoriler, hipotez ile ampirik araştırmaların ilişki biçiminin niteliği ve mekanizması üzerine yoğunlaşarak yeni hipotezlerin oluşturulması, mevcut bilgi ve bulguların sistematikleştirilerek bütüncülleştirilmesi ve tarihsel birikim ve kazanımların söylemleştirilmesi yönünde genel bir çerçeve sunmaktadır. Bu genel çerçeve, temel nedenler üzerinde durarak nedensel etkenler ve nedensel mekanizmayı açıklamaya çalışarak nihaî etkeni, mekân-zaman sınırlarının anlamsal içeriğinin ötesine taşıyarak öznel bir mekanizmaya bağlar.
Bu çalışmada, genel teoriler çerçevesinde toplumsal etmeni nedensel etken ve araçsalcı kaynakları nedensel mekanizma olarak kabul eden Genel Güç Teorisi bağlamında devlet-toplum ilişkisi incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında 1980’lerden sonra devlet-toplum ilişkisini bir toplumbilimsel sorunsal olarak ele alan ve devlet ile toplumun karşılıklı ilişkiyle bir bütünü oluşturduğunu ileri süren farklı düşünürlerin yaklaşımları ele alındıktan sonra devlet-toplum ilişkisini soyut bir biçimde inceleyen ve genel niteliklerini anlatan analitik bir model önerilmiştir. Bu analitik model, güç kavramının özünü oluşturan özlü nitelikleri temel alarak devlet-toplum ilişkisinin çeşitli düzeylerdeki çok boyutlu ilişkilerini incelemektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Devlet, Toplum, Genel Güç Teorisi, Devlet-Toplum İlişkisi.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BUZAN, B. (2015) İnsanlar, Devletler ve Korku. (Çev. Ed. Emre ÇITAK). İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.
EVANS, B. P. (1995) Embedded Autonomy : States And Industrial Transformation. New Jersey: Princeton University Press.
EVANS, B. P. (1997) State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development. California: University Of California at Berkeley.
FAZEKAS, M. (2011) State Capacity in Hungary - Characteristics, Causes, Impacts. London: University of Cambridge.
GADOT, E.V. (2009) Building Strang Nations; Improving Governability and Public Management. Farnham: Ahgate Publishing Limited.
GÖKÇE, G., GÖKÇE, O. (2015)  “Devlet Kapasitesi: Kavramın Kuramsal Çerçevesi, Bileşenleri ve Türkiye’nin Görünümü”. Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 17. Sayı: 2. 1-34.
JESSOP, B. (2013) Devlet Teorisi, Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak. (İngilizceden Çeviri: Ahmet Süreyya ÖZCAN). Ankara: Epos Yayınları.
JESSOP, B. (2016). Devlet, Dün, Bugün, Gelecek. (İngilizceden Çeviren: Atilla GÜNEY). Ankara: Epos Yayınları.
KAVAM, A. MALMIR, M. (2015) “Devlet-Millet Ayrışmasının Araştırılması İçin Analitik Bir Modelin Sunulması (Devlet ve Toplum İlişkinin Model Bulma Arayışı)”. Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi. ss.157-198.
LUCAS, J. (1998) “The Tension Between Despotic and Infrastructural Power: The Military and the Political Class in Nigeria”, Studies in Comporative International Development. 33 (3), pp. 90-113.
MAHONEY, J. (2004) “Revisiting General Teoris in Historical Sociology”. Social Forces. Dec 2004. 83, 2. PP. 459-489.
MANN, M. (1984) The Autonomous Power of The State. Oxford, UK: Blackwell
MIGDAL, J. S. (1988) Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
MIGDAL, J. S. (2004) State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute Another. Cambridge: Cambridge University Press.
OĞUZ, Ş. (2013) ”Kurumsalcı Bir Kurgu Olarak Kalkınmacı Devlet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Eleştiri”.Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 4, Aralık 2013, s. 107-128.
SAĞLAM, İ. (2016) “Peter B. Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation”. Uluslararası İlişkiler Dergisi. Cilt 13, Sayı 50, 2016, s. 125-130.


 

Yazışma / Correspondence:

Babak Shahed  https://orcid.org/000-0003-0459-4996
Dr. Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
E-posta: shahedbabak@gmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 24 Ekim 2019
Yayına kabul edildiği tarih: 14 Ocak 2021
E-yayın tarihi:   24 Ocak 2021
Çıktı sayfa sayısı: 37
Kaynak sayısı: 16


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta