ÇTAS BİLDİRİ TEBLİĞ ve YAYIN İLKELERİÇTAS Yayýn Ýlkeleri

Uzunluğu: Bildirilerin tebliğ süresi 20 dakikadır. Bildiriler sunulduktan sonra en çok 6 ay içinde, Sempozyum Düzenleme Komitesine teslim edilir. Bu sırada bildirici bildirisini gözden geçirebilir veya 10000 sözcüğü geçmeyecek kadar genişletebilir. Bildiriler, Word veya her hangi bir RTF dosyası olarak kabul edilir. 

Başlık Sayfası: Her bildirinin ilk sayfasında başlık, bildiriyi sunan(lar)ın ad(lar)ı, görev yaptığı kurum, başlığın kısa adı bulunmalıdır. Şekil ve tabloların sayısı da belirtilmelidir.

Tam adres: Bildiriyi sunanın tam adresi posta koduyla birlikte başlık sayfasının altında verilmelidir. Lutfen telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi de ekleyiniz.

Anahtar sözcükler: İndeksleme maksadıyla 3-10 anahtar sözcük belirtilmelidir. Başlıkta kullanılan anahtar sözcükler burada da tekrarlanmalıdır.

Özet: Özet 1 sayfa ile sınırlı tutulmalı ve sonuçları da içine alarak bütün bidiriyi özetlemelidir. Özette kısaltmalar ve alıntılamalar kadar "tartışılacaktır", "değerlendirilecektir" gibi ifadelerden de kaçınılmalıdır. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de hazırlanmalıdır.

Metin: Bildirinin yayına hazırlanan biçiminde, eğer kullanıldıysa, başlıklar ve altbaşlıkların seviyeleri anlaşılır bir biçimde ayırt edilmelidir.

Teşekkürler (eğer uygunsa) metnin sonuna eklenmelidir.

Dipnotlar Dipnotlardan kaçınılmalıdır; eğer zaruri ise, uygun sayfanın altına yazılmalı ve ardarda numaralandırılmalıdır.

Alıntılar Çok uzun alıntılar (40 sözcüğün üzerindeki) gösterilmeli ve metinde içerden yazılmalıdır. Alıntılarda yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayının yılı kronolojik düzen içinde belirtilmelidir. Üç veya daha fazla yazar olduğu takdirde 'v.d.' kullanınız.Hazırlanmakta olan bir çalışma [yayımlanmamış inceleme] olarak belirtilmelidir. Meslektaşlarla yapılan kişisel sohbete dayalı alıntılamalar [kişisel görüşme] olarak gösterilmeli ve ad ve soyadları belirtilmelidir. Hem bunlar hem de yayımlanmamış çalışmalar Kaynaklarda verilmemelidir.

Metin içindeki Kaynaklar aşağıdaki gibi gösterilmelidir: yazarın adı ve yayının yılı sayfa sayılarıyla birlikte parantez içinde, yani 'Korkmaz'ın (2003: 22-3) da belirttiği gibi', veya, daha genel bir başvuruda: 'Korkmaz'ın (2003) ... söylediği anlaşılmaktır'.

Tablolar: Her tablo, tablo numarası ve adını ihtiva eden bir başlık taşımalıdır. Tablolar Arap sayıları ile verilmelidir. Eğer gerekli ise, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında gösterilmelidir.

Şekil açıklamaları: Şekil açıklamaları numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir. Eğer bir şeklin birden daha çok kısmı varsa, her bir çerçeve tanımlanmadan veya kaynak olarak başvurulmadan önce, açıklama şeklin kısa bir tanımıyla başlamalıdır.

Şekiller: Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir. Şekil sayısı, yazar ve "konu" her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir. Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten sonraki son çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. Yazıya konulan resimler .gif veya .jpeg formatlarında olmalıdır.

Kısaltmalar: Mümkün olduğunca yaygın terimler dışında, yalnızca ilk harflerin kullanıldığı kısaltmalardan kaçınınız. Kullanılan kısaltmaların alfabetik sırada bir listesini yapınız ve metin içinde ilk geçtiği yerde kısaltmayı parantez içinde yazınız.

Yazınızı A4 ölçüsündeki kağıda tek satır aralığı ve sağ ve sol sayfa kenarlarında 3 cm. boşluk bırakarak yazınız. Satır sonunda sözcük ayırmayınız. Metnin sağ kenar boşluğunu hizalamayınız. Yazının hakem ve editörler tarafından okunması kolay olmalıdır; yazım ve kaynak yanlışlarının dikkatli bir biçimde kontrol edilmesi gereklidir. Türkiye Türkçesindeki yazılarda Türk Dil Kurumu yazım ve noktalama kuralları geçerlidir.

Jargon ve gereksiz teknik dilden kaçınılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar her kaynağın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak ve soyadları Küçük Büyük harflerle (Small caps.) listelenmelidir. Yazar soyadlarını adlarının ilk harfleri izlemelidir. Birden çok yazarlı kaynaklarda bütün yazarlar belirtilmelidir; 'v.d.' yeterli değildir. Bunları parantez içinde yıl, başlık, dergi, cilt ve tam sayfalama takip etmelidir. Bir yazarın birden fazla yayını olduğu takdirde yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınların yılları (1992a), (1992b) şeklinde gösterilmelidir. Dergi adlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Dergi, tek çalışma (monografi) ve edisyon kitaplar eğri yazı ile dizilmelidir. Internet kaynaklarında mutlaka tarih belirtilmeli ve adresleri Kaynaklarda da verilmelidir.

Kaynaklar yazının sonuna aşağıdaki düzende eksiksiz olarak listelenmelidir:

Örnekler

(a) Süreli yayınlarda basılmış yazılar:

EREN H. (1950) Sibirya Türk dillerinde Moğol unsurları. Türk Dili Belleten , 14-15, 35-43.

KORKMAZ Z. (1959) Türkçede -acak/-ecek gelecek zaman (futurum) ekinin yapısı üzerine. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 17(1-2), 159-168.

SHATZ M., WELLMAN H., SILBER S. (1983) The acquisition of mental verbs: A systematic investigation of the first reference to mental states. Cognition , 14, 301-321.

SHÔGAITO, M., (1995) Uygur Text of the Boddhisattva-carya – Pelliot Ouïgour 4521 [Japonca]. Annals of Foreign Studies 31, 33-96, Faksimile: 21 levha, 75-96.

b) Tek çalışmalar:

EGOROV V.G. (1964) Etimologiçeskiy slovar' çuvasskogo yazika . Çeboksari: Çuvasskoe knijnoe izdatel'stvo.

RÄSÄNEN M. (1957) Materialien zur Morphologie der Türkischen Sprachen . Helsinki: Studia Orientalia.

LANGACKER G., Johnson M. (1980) Metaphors We Live By . Chicago and London: The University of Chicago Press.

LANGACKER R.W. (1991a) Concept, Image, Symbol: The Cognitive Basis of Grammar . Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

LANGACKER R.W. (1991b) Foundations of Cognitive Grammar , Vol. II: Descriptive Application . Stanford: Stanford University Press.

(c) Edisyon kitaplar:

MAUE D. (1983) Zu den Dentalen im Brahmi-Uigurischen. Sprachen des Buddhismus in Zentralasien içinde, (K. RÖHRBORN and W. VEENKER), ss. 53-64, Wiesbaden.

PUTZ M. (ed.) (1994) Language Contact and Language Conflict . Amsterdam: John Benjamins.

(d) İnternet kaynakları:

ALIŞIK, G.S. (2006) Şeybânîler Dönemi için Kaynak Araştırmaları: Mihman-Name-i Buhara II. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt. 3, Sayı 2, Mart 2006, 103-131. http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/makale.php?id=103 (06.12.2005)

 

 

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.